ro hu

Finanțări
 

Axa Prioritara 3 POS Mediu „Reducerea poluarii si minimizarea efectelor schimbarilor climatice prin reabilitarea sistemelor de incalzire urbana, vizand atingerea tintelor de eficienta energetica in zonele prioritare identificate”
Data limită:  31.12.2015
Data încărcării:  9 decembrie 2008, 13:20:26
Domeniu:  Protecția mediului (8)
Țara:  Romania
Sursa:  [mmediu.ro]

Cadrul general

Cea de-a treia axă prioritară a POS Mediu vizează “Reducerea poluării și minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea și reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea țintelor de eficiență energetică în localitățile cele mai afectate de poluare”.

Așa cum a fost descris în POS Mediu, statisticile arată că emisiile de poluanți atmosferici provenind de la instalațiile mari de ardere care utilizează combustibili fosili și care produc energie și căldură (prin co-generare) au un impact semnificativ asupra mediului. Aceste instalații emit concentrații ridicate de dioxid de sulf, oxizi de azot, pulberi, metale grele (care cauzează ploi acide și presupun un risc enorm pentru sănătatea populației, în special în marile zone industriale) și gaze cu efect de seră, precum dioxid de carbon și metan.

România trebuie să depună, în continuare, eforturi considerabile pentru reducerea emisiilor de SO2 în vederea conformării cu cerințele Protocolului de la Goteborg. Mai mult decât atât, până în 2013 trebuie înregistrate reduceri majore ale emisiilor de SO2, NOx și pulberi provenite de la instalațiile mari de ardere (IMA), în vederea conformării cu Directiva 2001/80/CE (o reducere de aproape 4 ori de la plafonul intermediar de 540000 tone în 2007 la 148000 tone în 2013).

Emisiile în aer ale poluanților proveniți de la IMA au impact deosebit de negativ asupra sănătății umane și mediului și reprezintă cea mai importantă parte a emisiilor totale de SO2 și NOx în zonele urbane, accentuând fenomenele de acidifiere și de formare a ozonului troposferic.
În 26 dintre cele mai mari localități din România , IMA sunt principalele surse de producere a energiei termice și a apei calde pentru populație, dar și principalele surse de poluare, din cauza combustibililor fosili utilizați în aceste instalații. (cărbune, păcură).

Strategia de finanțare

Activitățile avute în vedere în cadrul POS Mediu vizează reducerea impactului negativ asupra mediului și sănătății umane în acele aglomerări cele mai poluate din cauza sistemelor învechite de încălzire urbană. Intervențiile se vor baza pe o strategie de încălzire locală pe termen mediu/lung. Principalul scop îl constituie utilizarea eficientă a surselor de energie neregenerabile și, acolo unde este posibil, utilizarea surselor de energie regenerabilă și a celor mai puțin poluante surse de energie pentru sistemele de încălțire urbană.

Pentru a îmbunătăți situația în acest domeniu, precum și pentru conformarea deplină cu acquis-ul comunitar în domeniu, au fost stabilite anumite obiective ce vor primi sprijin financiar. Aplicanților le este recomandat să facă trimitere la aceste obiective, respectiv la documentele support naționale și regionale care descriu aceste obiective și evidențiază nevoile investiționale prezentate în aplicație.

Obiective

• Reducerea efectelor schimbărilor climatice și reducerea emisiilor de poluanți proveniți de la sistemele de încălzire urbană în localitățile cele mai afectate de poluare;
• Ameliorarea nivelului minim de concentrație a poluanților în localitățile vizate;
• Îmbunătățirea sănătății populației în localitățile afectate.

Alocarea financiară

Pentru perioada 2007-2013, fondurile alocate pentru finanțarea proiectelor din Axa Prioritară 3 a POS Mediu se ridică la aproximativ 458 milioane Euro, din care 229.268.644 Euro reprezintă finanțare din FC, iar 229.268.644 Euro cofinanțare națională.

Criterii de eligibilitate

Verificarea eligibilității se va face utilizând criterii de eligibilitate specifice referitoare la solicitant, proiect și cheltuielile propuse pentru implementarea proiectului.

I.  Eligibilitatea solicitantului

Solicitantul eligibil este entitatea care îndeplinește următoarele criterii:

1. Face parte din categoria de beneficiari menționată în POS Mediu la axa prioritară 3

În cadrul axei prioritare 3 – „Reducerea poluării și minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizând atingerea țintelor de eficiență energetică în zonele prioritare identificate”, solicitantul trebuie să facă parte din categoria autorităților publice locale.

2. Îndeplinește următoarele criterii de natură instituțională, legală și financiară.

- Există un contract valabil de delegare a serviciilor de termoficare, semnat între municipalitate și operator;
- Selecția operatorului local al serviciilor de termoficare este realizată prin licitație publică (documente justificative solicitate de AM), iar operatorul este licențiat potrivit prevederilor legislației în vigoare;
- Operatorul serviciilor de termoficare este și producătorul, transportatorul și distribuitorul agentului termic pentru populație;
- Existența viabilitatii financiare pe termen lung, care să asigure operarea și întreținerea investițiilor planificate.
- Exista dovezi privind asigurarea surselor și mecanismului de cofinanțare a proiectului (scrisori de intenție de la bănci comerciale privind interesul de a cofinanța proiectul, hotărâri ale CL din care să reiasă mecanismul de cofinanțare aferent bugetelor locale, declarația de angajament din Anexa 5 a acestui ghid)

II.  Eligibilitatea proiectelor finanțate

Proiectul propus în cererea de finanțare poate fi considerat eligibil în cadrul POS Mediu dacă îndeplinește următoarele criterii:

1) Proiectul se încadrează în categoriile de operațiuni ale axei prioritare 3, după cum urmează:
• Introducerea BAT (cele mai bune tehnici disponibile) pentru reducerea emisiilor de SO2, NOx și pulberi;
• Reabilitarea boilerelor și a turbinelor;
• Introducerea unui sistem îmbunătățit de contorizare;
• Reabilitarea depozitelor de zgură și cenușă neconforme ;
• Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde și a căldurii (inclusiv reproiectarea rețelelor dacă acest lucru este justificat din rațiuni de cost –eficiență);
• Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului, elaborarea studiilor de opțiuni, managementul, supervizarea lucrărilor și publicitatea proiectului, inclusiv campanii de conștientizare a publicului.
2) Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 01.01.2007 și 31.12.2015
3) Investițiile propuse sunt conforme cu strategia locală de încălzire
4) Aria de acoperire a proiectului este la nivel de municipalitate.
5) Proiectul respectă legislația în domeniul egalității de șanse, dezvoltării durabile, achizițiilor publice, informării și publicității și ajutorului de stat.
Proiectul depus în cadrul Axei prioritare 3 - „Reducerea poluării și minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizând atingerea țintelor de eficiență energetică în zonele prioritare identificate” trebuie să respecte legislația în domeniul egalității de șanse, dezvoltării durabile și achizițiilor publice.
Proiectul trebuie să includă activități de informare și publicitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1828/2006 al Comisiei stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006, care conține prevederi generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune.
6) Solicitantul nu beneficiază de asistență financiară (grant, buget de stat, buget local, împrumuturi externe) pentru implementarea proiectului propus pentru finanțare.
În formularul anexat cererii de finanțare Declarația de eligibilitate, solicitantul trebuie să declare pe proprie răspundere că nu a beneficiat de asistență financiară (grant, buget de stat, buget local, împrumuturi externe) pentru implementarea aceluiași proiect.
7) Proiectul respectă prevederile legislației naționale referitoare la eligibilitatea cheltuielilor
În formularul anexat cererii de finanțare Declarația de eligibilitate, solicitantul trebuie să declare că respectă prevederile legislației naționale referitoare la eligibilitatea cheltuielilor.

Reguli de eligibilitate a cheltuielilor

Pentru a fi rambursată, o cheltuială trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:
1. să fie conformă cu prevederile contractului de finanțare.
2. să fie conformă cu prevederile legislației naționale și comunitare.
3. să fie efectiv plătită de beneficiar până la data de 31 decembrie 2015.
4. să fie efectiv plătită după 1 ianuarie 2007 (în cazul cheltuielilor efectuate înainte de depunerea
cererii de finanțare).
5. se încadrează în lista cheltuielilor eligibile aferente axei prioritare 3 din POS Mediu (Anexa 3 a acestui ghid).

Formularului Cererii de finanțare, prezentat în Anexa 1 a acestui ghid, îi sunt atașate următoarele documente suport (anexe) :
1. Aviz Natura 2000
2. Analiza cost beneficiu
3. Master Plan
4. Studiu de Fezabilitate
5. Analiza Institutionala
6. Evaluarea Impactului asupra Mediului
7. Alte Avize/autorizații/acorduri/certificate atașate
Pentru a se asigura că formularul cererii de finanțare respectă formatul standard și este însoțit de toate anexele cerute, solicitantul este rugat să completeze Anexa 2 - Fișa de control a Cererii de finanțare (pentru solicitant).

Bugetul proiectului

Pentru toate proiectele finanțate prin Axa prioritară 2 – “ Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor istorice contaminate” se asigură finanțarea integrală a cheltuielilor eligibile astfel: max 80% din deficitul de finanțare calculat la nivelul proiectului ceea ce reprezintă grant UE și 20% buget de stat și buget local.

TVA – Prevederile privind TVA (aplicabile numai pentru instituții publice și organizații non-profit)

Potrivit prevederilor Legii nr. 249/2007 pentru aprobarea O.G. nr. 29/2007, plata TVA aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii și execuției de lucrări, finanțate, integral sau parțial, din contribuția financiară a Uniunii Europene și/sau din cofinanțarea aferentă, ai căror beneficiari sunt autorități ale administrației publice centrale și locale, unități subordonate în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică, va fi suportată de la bugetul de stat.

Astfel, în cazul în care beneficiarul este instituție publică, contravaloarea TVA se va suporta de la bugetul de stat pentru cheltuielile eligibile plătite din toate sursele de finanțare ale proiectului, respectiv fonduri publice (FC și de cofinanțare de la bugetul de stat) și contribuția proprie a beneficiarului, numai în cazul în care aceasta este asigurată din bugetul local.

Rambursarea sumelor pentru acoperirea plății TVA aferentă facturilor din fiecare Cerere de Rambursare se acordă odată cu rambursarea cheltuielilor eligibile autorizate la plată de către Autoritatea de Management.

Termen limita de depunere a cererilor de finantare: - cu depunere continua

Mai multe informații: http://www.mmediu.ro/proiecte_europene/axa3.htm


Documente necesare:


- Ghidul solicitantului termoficare – publicat spre consultare
- Lista proiecte