ro hu

Finanțări
 

POR - Inbunatatirea infrastructurii sociale - DMI 3.1 - Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate(varianta consolidata)
Data limită:  31.12.2013
Data încărcării:  17 decembrie 2008, 15:55:07
Domeniu:  Dezvoltare regională (5); Salubritate (5)
Țara:  Romania
Sursa:  [http://www.inforegio.ro]

Axa prioritară 3 “Îmbunătățirea infrastructurii sociale” vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populației cu servicii esențiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educație, sociale și pentru siguranță publică în situații de urgență.

Domeniul major de intervenție 3.1 – „Reabilitarea / modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”

Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenție îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală și repartizarea teritorial - regională echilibrată a acestora pe teritoriul țării, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la serviciile de sănătate.

Pentru a atinge scopul propus, prin prisma viziunii care stă la baza acestei Strategii, obiectivele generale sunt:

- Stoparea trendurilor negative și crearea condițiilor pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației;
- Adoptarea principiilor și politicilor existente în domeniul sănătății publice la nivelul Uniunii Europene;
- Continuarea procesului de reformă a sistemului de sănătate în vederea ameliorării performanțelor acestuia, ca premisă esențială pentru îmbunătățirea stării de sănătate.

În baza problemelor prioritare de sănătate, eforturile pe termen scurt și mediu se vor îndrepta către următoarele obiective specifice:

- Reducerea poverii bolilor netransmisibile;
- Creșterea capacității sistemului de control al bolilor transmisibile;
- Îmbunătățirea stării de sănătate mintală a populației;
- Asigurarea unui nivel optim al stării de sănătate și al calității vieții populației din România la toate etapele ciclului vieții;
- Îmbunătățirea controlului factorilor de risc comportamentali și de mediu, precum și depistarea precoce a bolilor;
- Îmbunătățirea managementului sistemului de sănătate.

Programul Operațional Regional sprijină implementarea strategiei naționale în domeniul sănătății, pentru eficientizarea serviciilor de sănătate, prin reabilitarea și dotarea infrastructurii spitalicești, precum și prin reabilitarea și echiparea ambulatoriilor.

Evaluarea Ministerului Sănătății Publice asupra situației spitalelor din România a identificat un număr de 15 spitale județene propuse spre reabilitare prin POR (inclusiv ambulatoriile), repartizate pe regiuni, după cum urmează:
- Botoșani, Vaslui (Nord-Est)

- Galați, Buzău, Tulcea, Vrancea (Sud-Est)
- Dîmbovița, Ialomița, Teleorman (Sud Muntenia)
- Gorj, Vâlcea (Sud-Vest)
- Maramureș (Nord-Vest)
- Satu Mare, Sălaj (Nord-Vest)
- Covasna (Centru)

Proiectele care pot fi finanțate în cadrul acestui domeniu major de intervenție se vor adresa următoarelor operațiuni:
- Modernizarea și echiparea spitalelor județene;
- Modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriilor (din spitale si de specialitate).

Alocare financiară (orientativă)

Alocarea financiară pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 este de 4.568.341.147 Euro, din care 3.726.021.762 Euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), restul reprezentând fonduri publice naționale și fonduri private.

Alocarea financiară pentru axa 3 “Îmbunătățirea infrastructurii sociale” este de 657,53 milioane Euro, din care 558,90 milioane Euro din FEDR și restul co-finanțare națională.

Alocarea financiară orientativă pentru domeniul de intervenție 3.1 “Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” este de 173.588.779 Euro, din care 147.550.461 Euro din FEDR și 26.038.318 Euro co-finanțare națională (din surse publice).

Eligibilitatea solicitantului

Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul prezentului capitol.

1) Tipul solicitantului:

- Unități administrativ-teritoriale (Autorități ale administrației publice locale) (A.P.L.), definite conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare
- Asociații de dezvoltare intercomunitară
- Liderul desemnat printr-un acord de parteneriat între unități administrativ-teritoriale ( autorități ale administrației publice locale)

2) Solicitantul – și fiecare dintre parteneri în cazul parteneriatelor prevazute la pct.1, lit.c - nu se încadrează într-una din situațiile de mai jos:
- este în stare de insolvență, conform prevederilor legii nr.273/20061 privind finanțele publice locale, art. 75, cu modificările și completările ulterioare sau ale legii nr. 85/ 2006, privind procedura insolvenței;
- nu si-a indeplinit obligatiile cu privire la plata contributiilor la asigurarile sociale sau plata taxelor in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care sunt stabiliti sau ale tarii autoritatii contractante sau cele ale tarii unde se va executa contractul;
-In urma altei proceduri de achizitie sau in urma unei proceduri de acordare a unei finantari nerambursabile, din bugetul comunitar, a fost gasit vinovat de încălcare gravă a contractului datorita nerespectarii obligațiilor contractuale.

3) Solicitantul / unul dintre membrii A.D.I. / oricare dintre parteneri în cazul parteneriatelor prevazute la pct.1 lit.c) - dovedește calitatea de proprietar / administrator al imobilului care face obiectul investiției

4) Solicitantul / solicitantul împreuna cu partenerii, în cazul parteneriatelor prevazute la pct.1 lit. c) / A.D.I.- are capacitatea de a implementa proiectul

5) Solicitantul / solicitantul impreuna cu partenerii / membrii A.D.I. – are/ au capacitate financiară de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile) și acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv a cheltuielilor conexe) în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Eligibilitatea proiectelor

Proiectul reprezintă o serie de activități și o investiție de resurse pe o perioadă determinată menite să răspundă unei nevoi reale și să conducă la realizarea unui obiectiv/ set de obiective precise. Proiectul propus în Cererea de finanțare poate fi considerat eligibil în cadrul POR, adică poate fi co-finanțat din fonduri structurale (FEDR) și/sau de la bugetul de stat, dacă îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

1) Proiectul se încadrează în categoriile de operațiuni ale Axei prioritare 3, Domeniul major de intervenție 3.1, respectiv:

Modernizarea și echiparea spitalelor județene;
Modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriilor (din spitale și de specialitate).
Activitățile eligibile orientative în cadrul proiectului pot fi:
Modernizarea clădirilor spitalelor și ambulatoriilor;
Modernizarea utilităților generale și specifice ale spitalelor/ ambulatoriilor;
Crearea/modernizarea în spitale/ambulatorii, a facilităților de acces pentru persoane cu dizabilități fizice,
Achiziționare echipamente pentru spitale /ambulatorii.
Lista activităților eligibile de mai sus este orientativă. Alte activități decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării în condiții optime a proiectului.

2) Valoarea totală a proiectului
Valoarea totală a proiectului este cuprinsă între minim 700.000 lei și maxim 85.000.000 lei (echivalentul aproximativ a 200.000 – 25.000.000 –Euro).

3) Proiectul respectă legislația în domeniul egalității de șanse, protecției mediului, eficienței energetice, al ajutorului de stat și achizițiilor publice

4) Proiectul respectă legislația în domeniul egalității de șanse, protecției mediului, eficienței energetice, al ajutorului de stat și achizițiilor publice

5) Durata de implementare a proiectului

Durata de implementare a activităților proiectului (perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități prevăzute în cadrul proiectului) nu depășește data de 31.07.2015.

6) Criterii specifice de eligibilitate
Spitalul care face obiectul proiectului se regăsește pe lista spitalelor (vezi Anexa 12 din prezentul ghid ) elaborată de Ministerul Sănătății Publice, în concordanță cu strategia națională în domeniu.
Unitatea medicală (pentru care solicitantul solicita finanțare nerambursabila n.b spital județean sau ambulatoriu) nu desfășoară activități economice în scopul obținerii de venituri din echipamentele achiziționate prin proiect sau din utilizarea imobilului modernizat – această condiție face obiectul declarației de angajament și respectarea ei ei va fi monitorizată conform prevederilor Regulamentului 1083/2006 și legislației în domeniul ajutorului de stat.

Depunerea cererii de finanțare

Solicitantul trebuie să depună Cererea de finanțare împreună cu toate anexele completate în limba română, în 4 exemplare (1 original și 3 copii). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIA nr.1”, „COPIA nr.2”, „COPIA nr.3”.
Se recomandă ca, pe lângă cele 4 exemplare, solicitantul să își realizeze un exemplar propriu, complet al dosarului Cererii de finanțare.
Cererea de finanțare (în original și 3 copii), va fi trimisă într-un colet sigilat prin poșta recomandată, curier, sau depuse personal la sediul Organismului Intermediar al POR1 din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională din regiunea unde se prevede implementarea proiectului.

Informatii suplimentare: www.inforegio.ro si www.mdlpl.ro

- Ghidul solicitantului