ro hu

Finanțări
 

Bursele URSUS - Studenti pentru Comunitate
Finanțator:  Ursus Breweries
Data limită:  31 mai 2013
Data încărcării:  17 mai 2013, 10:40:10
Grupul țintă:  Persoane fizice (287)
Tip:  Bursă (51)
Țara:  Romania
Sursa:  [centre.ubbcluj.ro]

Ursus Breweries, alaturi de Universitatea Babeș-Bolyai, lanseaza programul de burse URSUS "Studenti pentru Comunitate" adresat studentilor cu rezultate academice deosebite si o activitate intensa in beneficiul comunitatii locale. Programul recompenseaza studentii exceptionali ai Universitatii "Babes-Bolyai", care au obtinut media generala de minim 8 pe ultimul semestru incheiat.

In acelasi timp, candidatii trebuie sa demonstreze ca au ambitia de a-i inspira pe ceilalti membrii ai generatiei lor printr-o implicare activa in organizatii non-profit sau in proiecte de voluntariat puse in folosul comunitatii din Cluj. Initiativa URSUS Breweries de a stimula voluntariatul vine in continuarea eforturilor UBB de implicare puternică în comunitate.

1. Concursul se desfășoară la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, denumită în continuare Universitatea, în cadrul programului ”Bursa URSUS – Student pentru Comunitate”, program concretizat într-o sponsorizare ce are ca scop susținerea acordării de burse de către instituții de învățământ superior din fonduri private. Obiectul concursului organizat de Universitate îl reprezintă selectarea și desemnarea câștigătorilor de burse finanțate din sponsorizare.

2. Fondul de burse:

Mărimea fondului de burse al Universității pentru anul de studii 2013 – 2014 provenite din sponsorizarea acordată de URSUS BREWERIES S.A. este de 36.000 lei. Vor fi acordate 10 burse în valoare de 400 lei pe luna, timp de 9 luni (octombrie 2013-iunie 2014).

3. Participarea și înscrierea la concurs:

3.1. La concursul de primire a burselor nominale au dreptul să participe studenți din anul 1 nivel master din cadrul oricărei facultăți a Universității Babeș-Bolyai, precum și studenți aflați în anul 2 nivel licență, cu mențiunea inclusă în articolul 6.3 al prezentului regulament. La concurs pot participa doar studenții integraliști, care au obținut în semestrul precedent desfășurării concursului minim media 8 și care au o conduită academică demonstrată sub forma unei scrisori de recomandare din partea unui cadru didactic universitar. În același timp, studentul trebuie să facă dovada unei activități intense în beneficiul comunității printr-o scrisoare de motivare, însoțită de o scrisoare de recomandare/adeverință din partea fiecărei organizații în cadrul căreia a desfășurat/desfășoară acest tip de activități. Anunțul de organizare a concursului, împreună cu calendarul de desfășurare ce constituie anexa 1 a prezentului regulament, vor fi făcute publice prin afișare la avizierul Rectoratului și electronic la adresa http://centre.ubbcluj.ro/fundraising/burse_ursus.

3.2. Participanții eligibili sunt studenți care îndeplinesc criteriile stabilite la punctul 3.1. al regulamentului și care vor prezenta cel mai târziu la data de 31 mai 2013 următoarele documente:

 1. Cerere tip adresată Universității Babeș-Bolyai – anexa 2 a prezentului regulament;
 2.  Adeverință din partea facultății din care să reiasă media generală pe ultimul semestru încheiat precum și dacă studentul beneficiază sau nu de bursă de studiu/merit;
 3. Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitar;
 4. Curriculum Vitae model Europass (poate fi descărcat la www.cveuropean.ro);
 5. Scrisoare de motivare în care studentul trebuie să prezinte:
  • organizațiile non-profit, neguvernamentale, non-politice din care face sau a făcut parte;
  • rolul ocupat în cadrul acestora și în ce perioadă;
  • activitatea desfășurată în cadrul acestora, proiecte coordonate și/sau inițiate și/sau în care a fost implicat în cadrul acestor organizații și rezultatele acestor proiecte.
 6. O scrisoare de recomandare sau adeverință, în original, din partea fiecărei organizații non-profit, neguvernamentale sau non-politice în cadrul căreia studentul a activat sau activează.

3.3. Documentele, în dosar de plastic cu șină, urmează a fi depuse la Oficiul de Fund Raising, strada M. Kogălniceanu, nr. 1, etaj 1, birou 121, în intervalul orar 9.00 – 12.00. Dosarele vor fi înaintate Comisiei de concurs la data de 31 mai 2013.

4. Comisia de concurs:

4.1. Comisia de concurs va fi numită prin Decizia Rectorului, pe baza aprobării Consiliului de Administrație, document ce se constituie în anexa 3 a prezentului regulament. Din Comisia de Concurs face parte și un reprezentant al companiei Ursus Breweries, cu statut de observator, neavând drept de vot în cadrul evaluării. În vederea rezolvării eventualelor contestații prin aceeași decizie va fi nominalizată o Comisie de analiză a contestațiilor formată din trei persoane, altele decât cele din Comisia de concurs. Reglementarea modului de lucru al Comisiei de Concurs se constituie in anexa 4 a prezentului regulament.
4.2. Lista membrilor Comisiei de concurs este publică, afișată la adresa http://centre.ubbcluj.ro/fundraising/burse_ursus.

5. Desfășurarea concursului:

5.1. Preluarea dosarelor de concurs are loc în intervalul 14 mai – 31 mai 2013, pe baza criteriilor stabilite la punctul 3.1 al prezentului regulament. La încheierea înscrierilor, dosarele sunt înaintate Comisiei de concurs.
5.2. Comisia de concurs clasifică studenții în funcție de punctajele obținute pentru următoarele criterii cu ponderi relative:

A. Implicarea în organizații non-profit, neguvernamentale, non-politice:

 • Numărul de organizații în care studentul a fost implicat și relevanța acestora – de la 1 la 5 puncte;
 • Rolul deținut în cadrul organizației – de la 1 la 15 puncte astfel: 5 puncte pentru rol executiv, 10 puncte pentru rol de coordonare echipă/departament/proiect, 15 puncte pentru rol de președinte/vicepreședinte/director.
 • Punctajul maxim la acest criteriu este de 20 de puncte.

B. Activitatea academică:

 • Media pe semestrul precedent desfășurării concursului între 9.00 și 9.25 – 5 puncte
 • Media pe semestrul precedent desfășurării concursului între 9.25 și 9.50 – 10 puncte
 • Media pe semestrul precedent desfășurării concursului între 9.50 și 9.75 – 15 puncte
 • Media pe semestrul precedent desfășurării concursului între 9.75 și 10 – 20 puncte
 • În acordarea punctajului se va avea în vedere situația din primul semestru al anului universitar 2012-2013. Punctajul maxim la acest criteriu este de 20 puncte.

C. Proiecte în beneficiul comunității, coordonate și/sau inițiate și/sau în care a fost implicat studentul:

 • Un proiect inițiat și/sau coordonat și/sau implicat – de la 1 la maxim 10 puncte
 • Două proiecte inițiate și/sau coordonate și/sau implicate – de la 1 la maxim 20 puncte
 • Trei sau mai multe proiecte inițiate și/sau coordonate și/sau implicate – de la 1 la maxim 50 puncte.
 • În acordarea punctajului se va ține seama de amploarea proiectelor și de impactul lor asupra grupului țintă. Punctajul maxim la acest criteriu este de 50 de puncte.

D. Curriculum Vitae:

 • Se pot obține maxim 10 puncte

Înacordarea punctajului se va ține seama de elemente precum: evoluția profesională a studentului (participarea la manifestări academice, competiții naționale/internaționale), complexitatea domeniilor abordate, diversitatea competențelor dobândite.
5.3. Punctajul maxim ce poate fi acordat este de 100 de puncte.
5.4. Clasamentul final astfel obținut se face public prin afișare la avizierul Rectoratului și electronic la adresa http://centre.ubbcluj.ro/fundraising/burse_ursus.
5.5.Rezultatele competiției pot fi contestate în termen de 3 zile de la afișare. Contestația se depune la Oficiul de Fundraising, strada M. Kogălniceanu, nr. 1, etaj 1, birou 121 și va fi soluționată în maxim 24 de ore de la înregistrare. Hotărârea Comisiei de analizare a contestațiilor este definitivă. Lista câștigătorilor, semnată de toți membrii Comisiilor, se
afișează la avizierul Rectoratului și electronic.

6. Condițiile de achitare a bursei:

6.1. Achitarea bursei nominale va fi efectuată de Universitate în baza clasamentului final afișat și a semnării unui contract de bursă, semnare condiționată de executarea contractului de sponsorizare încheiat cu SC URSUS BREWERIES SA.
6.2. Bursa nominală este oferită pentru întreaga perioada a anului universitar 2013 – 2014 și este achitată lunar.

6.3.În cazul transferării bursierului în altă instituție de învățământ superior sau exmatriculării, achitarea bursei nominale încetează.

6.4.Bursierii nu au, în baza prezentului regulament sau a contractelor de bursă, nicio obligație contractuală față de compania Ursus Breweries ce a oferit sponsorizarea. În mod excepțional poate fi solicitată participarea bursierilor la diverse evenimente sau campanii de presă pentru a vorbi despre programul de burse, participare care va fi stabilită de comun acord.

7. Explicații și consultații cu privire la desfășurarea concursului:

7.1. Informațiile și consultațiile ce țin de desfășurarea concursului vor fi puse la dispoziție prin intermediul adresei http://centre.ubbcluj.ro/fundraising/burse_ursus.
7.2. Informația cu privire la câștigătorii concursului este publică și va fi cuprinsă în sursele oficiale de informare ale Universității (Avizierul Rectoratului, pagina http://centre.ubbcluj.ro/fundraising/burse_ursus și site-ul universității).

Cum aplic?

Bursele URSUS “Studenți pentru comunitate” se adresează studenților care în anul universitar 2012-2013 se află înscriși în primul an nivel master sau anul 2 nivel licență la o facultate din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

 1. Cerere tip
 2. Adeverința din partea facultății din care să reiasă media generală pe ultimul semestru încheiat
 3. Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitar
 4. Curriculum Vitae model Europass (poate fi descarcat la www.cveuropean.ro)
 5. Scrisoare de motivare în care trebuie să prezinți: organizațiile non-profit, neguvernamentale, non-politice din care faci sau ai făcut parte, rolul ocupat în cadrul acestora și în ce perioadă, activitatea desfașurată în cadrul acestora, proiecte coordonate și/sau inițiate și/sau în care ai fost implicat/a în cadrul acestor organizații sau în afara lor și rezultatele acestor proiecte.
 6. O scrisoare de recomandare sau adeverința din partea fiecărei organizații non-profit, neguvernamentale sau non-politice în cadrul căreia ai activat sau activezi. 

Încheierea înscrierilor: 31 mai 2013.