ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

Educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului
Határidő:  nincs dátum
Feltöltve:  2014. július 14., 10:42:30
Szakmai terület:  Környezetvédelem (8); Civilszféra (37)
Ország:  Románia
Forrás:  www.afm.ro

Categorii de solicitanţi eligibili

Sunt solicitanţi eligibili organizaţiile neguvernamentale - persoane juridice române, asociaţii sau fundaţii, înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Cuantumul finanţării

(1)Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi fără a se depăşi suma maximă care poate fi acordată unui beneficiar în cadrul sesiunii de finanţare.

(2)Suma maximă care poate fi acordată este de 1.000.000 lei pentru fiecare proiect.

Criterii de eligibilitate a solicitanţilor

Solicitantul organizaţie neguvernamentală trebuie să îndeplinească următoarele criterii specifice:

a)să fie persoană juridică română;

b)actul constitutiv al organizaţiei să cuprindă prevederi referitoare la protecţia mediului;

c)să acţioneze în nume propriu;

d)să nu fie radiat din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi să nu se afle în procedură de dizolvare sau lichidare;

e)să dispună de surse financiare proprii, în proporţia solicitată de Autoritate, în vederea susţinerii contribuţiei proprii;

f)să nu înregistreze datorii la bugetul de stat şi bugetul local.

Categorii de cheltuieli eligibile

(1)Sunt eligibile următoarele cheltuieli:

a)achiziţionarea de consumabile;

b)realizarea, editarea şi difuzarea de materiale tipărite cu conţinut educativ privind protecţia mediului;

c)realizarea de materiale inscripţionate, de exemplu pixuri, şepci, agende, tricouri, rucsacuri, hanorace şi alte asemenea;

d)realizarea şi difuzarea de materiale audiovizuale privind protecţia mediului;

e)manopera aferentă activităţilor necesare realizării campaniilor de comunicare: servicii de creaţie, design materiale promoţionale, materiale utilizate în cadrul conferinţelor, servicii de instruire. Valoarea acesteia nu va depăşi 20% din valoarea totală a proiectului;
(la data 28-iun-2014 Art. 20, alin. (1), litera E. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 9. din Ordinul 947/2014 )

f)achiziţionarea de aparatură profesională necesară realizării proiectului;

g)realizarea şi montarea de panouri cu conţinut educativ privind protecţia mediului;

h)achiziţionarea de materiale necesare desfăşurării activităţilor de igienizare şi ecologizare a spaţiilor verzi în scop educativ: mănuşi de unică folosinţă, saci menajeri, cizme de cauciuc, echipament de protecţie, de exemplu şorţ, salopetă, unelte agricole necesare activităţii de igienizare şi ecologizare;

i)achiziţionarea de echipament necesar pentru organizarea taberelor, de exemplu corturi, saci de dormit, izoprene, lanterne şi altele asemenea;

j)transportul participanţilor la excursiile şi taberele organizate cu scopul educaţiei şi conştientizării privind protecţia mediului;

k)cazarea şi masa participanţilor la excursiile şi taberele organizate cu scopul educaţiei şi conştientizării privind protecţia mediului, în limita a 200 lei/zi/participant;

l)taxa de campare;

m)cheltuieli necesare în procesul de instruire: instruirea participanţilor, transport, cazare şi diurnă pentru instructori, consumabile, închiriere săli, achiziţionare de aparatură IT: video/retroproiector, laptop, ecran de proiecţie, tablă interactivă, flipchart;
(la data 28-iun-2014 Art. 20, alin. (1), litera M. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 9. din Ordinul 947/2014 )

n)realizarea paginii web;

o)TVA aferentă proiectului în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperată prin orice alte mijloace;

p)achiziţia şi plantarea de puieţi în scop educativ, maximum 50 de puieţi.

q)salariile echipei de realizare a proiectului, stabilite potrivit prevederilor legale, în procent de maximum 20% din valoarea totală a proiectului.
(la data 28-iun-2014 Art. 20, alin. (1), litera P. din capitolul II completat de Art. I, punctul 10. din Ordinul 947/2014 )

(2)Se finanţează numai cheltuielile eligibile ale proiectului, justificate prin documente.

(3)Bugetul proiectului este atât o estimare, cât şi un plafon maxim al cheltuielilor.

Selecţia solicitantului

(1)Selecţia solicitantului se face în baza dosarului de finanţare.

(2)Documentele necesare pentru solicitarea finanţării de către organizaţii neguvernamentale, care însoţesc cererea de finanţare, sunt următoarele:

a)actele de înfiinţare a solicitantului, cu toate modificările şi completările ulterioare, în copii certificate "conform cu originalul", pe fiecare pagină, de către reprezentantul legal;

b)certificat de înregistrare fiscală, în copie certificată "conform cu originalul" de către reprezentantul legal;

c)hotărârea/decizia organului de decizie a organizaţiei neguvernamentale, semnată şi ştampilată, în original, din care să rezulte acordul cu privire la contractarea finanţării, asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării proiectului, precum şi responsabilul de proiect;

d)certificat de grefă/extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, eliberat la cerere de către instanţa competentă, care atestă că acesta nu a fost radiat din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, în original sau copie legalizată;
(la data 28-iun-2014 Art. 21, alin. (2), litera D. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 11. din Ordinul 947/2014 )

e)certificat de atestare fiscală, emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau copie legalizată;

f)certificat fiscal emis de administraţiile locale, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau copie legalizată;

g)certificat de cazier fiscal al solicitantului, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau copie legalizată;

h)formularul de raportare contabilă la încheierea ultimului exerciţiu financiar, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, şi ultima balanţă de verificare lunară, aferentă anului în curs; pentru solicitanţii cu activitate de până a un an se solicită ultima balanţă de verificare a anului în curs transpusă în formular de bilanţ contabil, în copie certificată "conform cu originalul" de către reprezentantul legal;

i)prezentarea activităţii desfăşurate în cadrul proiectului, care să includă bugetul aferent proiectului, conform anexei nr. 4;

j)prezentarea echipei de realizare a proiectului, conform anexei nr. 5;

k)declaraţie privind activitatea economică a solicitantului, conform anexei nr. 6;

l)declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă dacă solicitantul va recupera sau nu TVA din activităţile aferente proiectului, numai în cazul în care TVA a fost solicitată.

Selecţia proiectului

(1)Selecţia proiectelor se realizează în baza punctajului obţinut, în ordinea descrescătoare a acestuia, în limita fondurilor alocate sesiunii de finanţare.

(2)Criteriile pe baza cărora se realizează selecţia proiectului au în vedere:

a)relevanţa proiectului, prin raportare la obiectivul/ obiectivele proiectului;

b)relevanţa proiectului, prin raportare la grupurile-ţintă cărora li se adresează: grupul-ţintă trebuie exact definit pentru a se corela necesitatea realizării obiectivelor propuse cu cheltuielile;

c)descrierea detaliată a activităţilor necesare realizării proiectului, inclusiv detalierea cheltuielilor necesare realizării fiecărei activităţi, justificarea fiecărei cheltuieli în cadrul proiectului şi estimarea costurilor pentru fiecare cheltuială, prezentarea succintă a materialelor informative utilizate, prezentarea temelor şi detalierea conţinutului prezentărilor abordate în cadrul conferinţelor, detalierea cantitativă şi altele asemenea: fiecare cheltuială cuantificată se va justifica din punctul de vedere al necesităţii achiziţionării; achiziţionarea de aparatură profesională se va justifica din punctul de vedere al performanţelor, corelat cu activităţile proiectului; tipăriturile solicitate pentru finanţare vor fi prezentate din punctul de vedere al formatului, ca, de exemplu, dimensiuni, cromatică şi altele asemenea, şi al temei abordate; activităţile proiectului trebuie detaliate, astfel încât evaluatorul să aibă posibilitatea de a face corelaţii între acestea şi necesitatea achiziţionării bunurilor propuse pentru finanţare;

d)claritate şi realism în elaborarea proiectului, respectarea legislaţiei în vigoare;

e)dimensiunea impactului prevăzut la nivelul grupurilor-ţintă;

f)obiectivele prezentate sunt specifice protecţiei mediului, realizabile în perioada declarată;

g)obiectivele proiectului se regăsesc în reglementările existente, inclusiv în directivele europene, privind protecţia mediului;

h)structura şi numărul personalului angajat la momentul depunerii cererii de finanţare;

i)modificări în structura şi numărul personalului în momentul implementării proiectului;

j)calendarul activităţilor şi structura cheltuielilor;

k)plata salariilor instructorilor va fi salariul mediu pe economie/oră, ultimul publicat de Institutul Naţional de Statistică la data depunerii dosarului de finanţare;

l)bugetul proiectului întocmit pe tranşe de finanţare;

m)riscuri ce pot surveni în implementarea proiectului;

n)aspecte legate de amplasarea geografică, acoperirea teritorială a proiectului şi efectele implementării acestuia asupra grupurilor-ţintă;

o)beneficii asupra mediului prin realizarea proiectului/analiza SWOT;

p)rezultatele proiectului contribuie la înţelegerea importanţei protecţiei factorilor de mediu;

q)aspecte privind finanţarea: venituri şi cheltuieli asociate proiectului şi sursele de finanţare, nivelul şi tipul contribuţiei proprii - financiară;

(la data 28-iun-2014 Art. 22, alin. (2), litera R. din capitolul II abrogat de Art. I, punctul 12. din Ordinul 947/2014 )

(la data 28-iun-2014 Art. 22, alin. (2), litera S. din capitolul II abrogat de Art. I, punctul 12. din Ordinul 947/2014 )

ş)dimensiunea grupului-ţintă;

t)alte aspecte relevante cu privire la proiectul propus.

(3)Punctajul pentru fiecare aspect tehnic în parte se va acorda în funcţie de îndeplinirea/neîndeplinirea, totală/parţială a criteriilor stabilite.

Mai multe informatii: http://afm.ro/educatie_protectia_mediului.php.

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek