ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

Programul Spatii Verzi: Componenta Arii Naturale Protejate - 2013
Határidő:  2013. február 19.
Feltöltve:  2013. január 24., 11:07:11
Szakmai terület:  Környezetvédelem (8)
Ország:  Románia
Forrás:  [polgartars.ro]

MOL România în colaborare cu Fundația pentru Parteneriat lansează și în acest an  componenta de finanțare „Arii Naturale Protejate”, program ce urmărește promovarea și  popularizarea  ariilor protejate din România  cu scopul de a ridica nivelul de acceptare a acestora în rândul comunităților locale.

Programul este destinat organizațiilor neguvernamentale din România custozi sau administratori de arii protejate și organizațiilor neguvernamentale cu expertiză în ceea ce privește tematica ariilor protejate (care lucrează în parteneriat cu administratori, custozi) în parteneriat cu școli și/sau instituții publice și/sau administratori/custozi de arii naturale protejate din România.

 • Suma disponibilă pentru anul 2013 este 442.300 RON.
 • Suma maximă ce poate fi cerută este de 20.000 RON/proiect.
 • Data de lansare a ofertei de finanțare: 22 ianuarie 2013

Data limită de depunere a cererilor de finanțare: 19 februarie 2013, ora 16.00 (Cererile de finanțare trebuie să ajungă la sediul fundației  până la data de 19 februarie 2013, ora 16.00)

I. Condiții generale

I.1. Procedura de prezentare a proiectelor spre finanțare

Proiectele se prezintă pe formularul standard oferit de Fundația pentru Parteneriat. Organizația va respecta întocmai formularul standard.

 • Proiectele se vor prezenta în 3 exemplare tipărite – conform formularului tipizat, în limba română.
 • Proiectele trebuie să fie însoțite de următoarele anexe:
  • statutul  organizației solicitante (copie);
  • hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă a organizației (copie);
  • contract de parteneriat între toate organizațiile/instituțiile implicate în implementarea proiectului proiectului;
  • contractul de custodie/administrare (copie) – în cazul în care solicitantul este custodele/administratorul ariei naturale protejate;
  • CV.-ul coordonatorului de proiect;
  • acordul custodelui/administratorului ariei naturale pentru activitățile planificate în proiect;

Anexele se vor expedia într-un singur exemplar. Proiectele, împreună cu anexele, se vor expedia prin poștă sau prin curier sau pot fi depuse personal la adresa:

Fundația pentru Parteneriat

Str. Arsenalului nr.13
530120 Miercurea-Ciuc
Județul Harghita

I.2. Obținerea formularelor

Modelele standard se trimit solicitanților prin e-mail sau pot fi accesate prin pagina web a companiei MOL România (www.molromania.ro), a Programului Spații Verzi (www.saptiiverzi.org.ro) și a Fundației pentru Parteneriat (www.repf.ro).

I.3. Durata proiectelor propuse spre finanțare

Proiectele trebuie derulate într-o perioadă maximă de 5 luni (proiectele trebuie finalizate până la data de 30 septembrie 2013).

Data de începere a proiectelor poate fi cel mai devreme: 08 aprilie 2013.

I.4. Condiții de eligibilitate ale aplicanților și partenerilor

Sunt eligibile pentru finanțare:

 • organizații autonome, non-partizane, fără scop lucrativ (non-profit), care funcționează în România conform Ordonanței de Guvern 26/2000 și au experiență în managementul ariei naturale protejate

Parteneri eligibili:

 • organizații autonome, non-partizane, fără scop lucrativ (non-profit), care funcționează în România conform Ordonanței de Guvern 26/2000
 • administrații ale parcurilor naționale și naturale
 • administratori de arii naturale protejate
 • instituții de învățământ
 • administrații locale, primării, Agenții de Protecția Mediului

NU sunt eligibile:

 • partidele politice și cultele religioase

I.5. Condiții de eligibilitate ale proiectelor

Activități eligibile:

 • Programe tip Junior Ranger – ONG-urile împreună cu administratorii (custozii) de arii protejate, implică elevii în programe de tip Junior Ranger. Aceste activități (excursii, tabere, workshopuri, etc.) au ca scop implicarea tinerilor în conservarea biodiversității și protejarea naturii în arii protejate.
 • Ziua Ariei Protejate - Declararea unei zile din an ziua ariei protejate respective, activități organizate cu ocazia acestei zile cu implicarea comunităților adiacente ariei protejate – menite să promoveze aria protejată și  întreaga zonă ( ex. activități de conștientizare a importanței biodiversității, a ariei respective, beneficiile pentru comunitate, târguri de produse locale, etc.)
 • Crearea/Amenajarea unor centre de vizitare ale ariilor protejate –Înființarea unor centre de vizitare (în clădiri  aparținând comunităților adiacente ariilor protejate), amenajarea unor expoziții permanente în centre de vizitare deja existente în parcuri naționale și naturale sau alte arii protejate.
 • Crearea/Amenajarea unor poteci tematice, interpretative
 • Înființarea de poteci tematice, interpretative ce au diferite scopuri: de informare, de educație, de recreere, siguranță și conservarea resurselor naturale și culturale. Potecile interpretative moderne nu oferă numai informații ci urmăresc conceptul de a-l implica activ pe observator într-un proces interactiv de învățare și experiență în și despre natură.
 • Condiție obligatorie: amenajarea potecilor tematice trebuie efectuate în prima jumătate a proiectului.
 • Activități legate de Ziua Internațională a Biodiversității (22 mai) – Cu ocazia acestei zile se organizează un șir de activități pe plan internațional cu scopul de a implica cât mai multe persoane în identificarea și evaluarea  numărului de specii de plante și animale într-o anumită zonă.
 • Concursuri, competiții organizate cu implicarea comunității locale
 • Activități comune ale ONG-urilor/ administrațiilor/ custozilor de arii protejate și a școlilor - (altele decât cele enumerate mai sus)

Activitățile planificate trebuie să fie în concordanță cu planul de management (dacă există) al ariei naturale protejate.

Proiecte/activități neeligibile:

 • proiectele sosite la sediul Fundației pentru Parteneriat după data limită;
 • proiectele care nu conțin toate anexele cerute;
 • proiecte care nu se înscriu în obiectivele și activitățile acestui program
 • proiectele care sunt planificate pe o perioadă mai lungă de 5 luni
 • proiectele în care bugetul nu respectă limitele prevăzute în ghidul solicitantului (limita maximă a finanțării solicitate, limita minimă a contribuției proprie)
 • cereri de finanțări individuale (ex: burse, sponsorizări pentru călătorii), împrumuturi, proiecte și activități de cercetare științifică, investiții financiare

I.6. Selecția proiectelor

Toate proiectele depuse vor primi un număr de înregistrare, care va fi comunicat organizației și va fi folosit pe parcursul corespondenței viitoare.
Organizațiile sau proiectele care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate vor fi respinse. 
Organizațiile, ale căror proiecte nu au fost selecționate, vor fi  informate în scris.
Nu se asumă sarcina înapoierii sau copierii documentelor primite. Vă sugerăm să păstrați propria copie a proiectului la organizație. Deasemenea, vor fi informate în scris organizațiile  ale căror proiecte au fost selecționate, menționând, după caz, condițiile solicitate în vederea semnării acordului de finanțare.

I.7. Condițiile de finanțare

Contribuția organizației solicitante la realizarea proiectului va fi de minim 20% din bugetul total al proiectului și poate fi parțial sau integral în fonduri și/sau în natură (ex: muncă voluntară, comunicații, cheltuieli legate de sediu, echipamentele puse la dispoziție pentru realizarea proiectelor).

Organizațiile beneficiare se vor angaja la prezentarea unor rapoarte prin completarea formularelor standard, în condițiile care vor fi precizate în acordul de finanțare și vor permite evaluatorilor desemnați să aibă acces la documentele necesare. Proiectele vor fi monitorizate, inclusiv prin vizite la fața locului și evaluate de personalul  programului sau de specialiști/experți delegați.
Dacă organizația primește fonduri pentru respectivul proiect și din alte surse, ea va prezenta finanțatorului un raport care să evidențieze aceste surse și sumele primite, separat de cele acordate de Fundația pentru Parteneriat. Materialele care sunt rezultatul unui proiect finanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL România, vor menționa numele finanțatorilor.
Fundația pentru Parteneriat și MOL România nu sunt răspunzătoare de eventualele pagube produse către terți, de organizații, în timpul desfășurării proiectelor finanțate. Orice modificare față de acordul cu finanțatorul, apărută în cursul realizării proiectului, trebuie aprobată în scris, în prealabil de către finanțator.

I.8. Valoarea și modalitatea de plată a finanțărilor

Plata finanțării se va face în tranșe, conform condițiilor din contractul de finanțare, prin virament bancar în lei.

Plata se va face în felul următor:

 • 50% din suma aprobată după semnarea acordului de finanțare
 • 40% din suma aprobată după trimiterea raportului intermediar
 • 10% din suma aprobată după trimiterea raportului final (beneficiarul va cheltui în avans și suma aferentă acestui procent)

II. Criterii de selecție a cererilor de finanțare 

II.1. Criterii de preselecție

Proiecte care vor fi respinse la preselecție:

 • Proiecte incomplete sau care nu au folosit formularele standard ale programului
 • Proiecte care nu includ anexele solicitate
 • Proiecte menționate anterior ca neeligibile sau depuse de organizații neeligibile
 • Proiecte care nu sunt relevante pentru obiectivul general al Programului „Arii Naturale Protejate”
 • Proiecte care au sosit după data limită de depunere a cererii de finanțare

Condițiile care trebuie să fie îndeplinite de cererile de finanțare:

 • Se va concentra la o singură arie protejată sau la o rețea de arii protejate dintr-o regiune
 • Administratorul/custodele trebuie să fie de acord cu activitățile ce se vor întreprinde în aria respectivă

II.2. Criterii propriu-zise de evaluare

a) Organizația și partenerii

 • Experiența solicitantului și a partenerilor acestuia în managementul de proiect, inclusiv capacitatea de a gestiona bugete
 • Experiența, competențele profesionale și calificările necesare solicitantului și a partenerilor acestuia în domeniul ariilor naturale protejate și în implicarea comunității
 • Existența partenerilor și nivelul de implicare al fiecăruia (descrierea clară a activităților desfășurate de fiecare partener)

b) Proiectul – relevanța, analiza situației, metodologie, rezultate

 • Proiectul răspunde scopului programului
 • Proiectul răspunde unei nevoi reale - problema abordată este bine identificată, clar descrisă, fundamentată cu date și argumente convingătoare, iar grupul/ grupurile țintă sunt definite clar și cuantificate
 • Activitățile sunt  realiste și fezabile în corelație cu resursele proiectului
 • Planificarea coerentă a activităților (claritatea și fezabilitatea planului de acțiune al proiectului)
 • Formularea rezultatelor în termeni cuantificabili, măsurabili și verificabili și a indicatorilor cantitativi si calitativi
 • Numărul persoanelor implicate în derularea proiectului este adecvată atingerii obiectivelor
 • Modalitățile de promovare ale activităților proiectului sunt menționate și descrise
 • Existența ideilor creative în ceea ce privește metodele de implicare a comunității și derularea activităților
 • Proiectul include activități eficiente pentru a asigura continuarea, valorificarea și integrarea rezultatelor după finalizarea proiectului, din punct de vedere financiar și instituțional

c) Buget

 • Justificarea cheltuielilor propuse în relație cu rezultatele așteptate – (raport cost – eficiență). Activitațile sunt realiste și rezonabil bugetate -  bugetul este suficient detailat

„Premiul Arii Naturale Protejate”

La finalizarea programului, după evaluarea proiectelor implementate, MOL România împreună cu Fundația pentru Parteneriat va premia organizația care prin proiectul derulat a implicat un număr mare de voluntari, a reușit să informeze despre importanța ariilor naturale protejate un număr crescut de persoane, totodată a aplicat idei creative și inovatoare pe parcursul proiectului. În acordarea acestui premiu va fi luat în considerare și reflectarea proiectului în mass-media. Premiul constă în acordarea unei sume de maxim 10.000 lei.

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek