ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spațiul rural
Határidő:  2008. június 30.
Feltöltve:  2008. május 23., 12:36:17
Célcsoport:  Nagyvállalatok (26)
Szakmai terület:  Sport (1)
Ország:  Románia
Forrás:  http://www.cancelarie.ro/finantare/anunturi.html

Ghidul solicitantului pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spațiul rural

1. CADRU GENERAL
1.1. DEFINIȚII

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spațiul rural a fost instituit prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 71/2007, denumit în continuare Program, și vizează îmbunătățirea situației sportive a locuitorilor din zonele în care acționează. Programul asigură o finanțare din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizată pe unități administrativ-teritoriale și proiecte eligibile.

Comisia privind determinarea oportunității, eligibilității și aprobării proiectelor, denumită în continuare Comisia, instituită prin O.G. nr. 7/2006, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 71/2007, ai cărei membri se stabilesc prin decizie a primului-ministru, este organismul care primește cererile de finanțare adresate de unitățile administrativ-teritoriale, selectează și aprobă proiectele care corespund criteriilor stabilite prin Ghidul de eligibilitate.

Obiectivele de investiții finanțate prin Program sunt construcția, extinderea și/sau modernizarea de baze sportive.

Spațiul rural, potrivit Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului administrației și internelor nr.143/610/2005, reprezintă zonele aparținând comunelor, precum și zonele periurbane ale orașelor sau municipiilor, în care se desfășoară, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare, activități încadrate în următoarele domenii economice:
a) producție agricolă vegetală și/sau zootehnică, silvică, de pescuit și acvacultură;
b) procesarea industrială a produselor agricole, silvice, piscicole și de acvacultura, precum și activități meșteșugărești, artizanale și de mică industrie;
c) servicii de turism și de agrement rural.
Spațiul periurban, potrivit Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă suprafața din jurul municipiilor și orașelor, delimitată prin studii de specialitate, în cadrul căreia se creează relații de independență în domeniul economic, al infrastructurii, deplasărilor pentru muncă, asigurărilor cu spații verzi și de agrement, asigurărilor cu produse agroalimentare etc.

Baza sportivă, conform Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, este o amenajare specifică ce cuprinde construcții și instalații destinate activității de educație fizică și sport.

Proiectul reprezintă unul sau mai multe obiecte de investiții ce pot fi finanțate prin program, care fac obiectul unei singure cereri de finanțare și care alcătuiesc împreună o bază sportivă.

Proiectul tipizat, în sensul prezentului Ghid, reprezintă acel proiect care respectă suprafețele și principalele dimensiuni ale construcțiilor ca fiind cele stabilite de federațiile sportive naționale pentru licențierea sporturilor pentru care se realizează baza sportivă.

Cererea de finanțare reprezintă documentul prin care titularul proiectului de investiții solicită Comisiei finanțarea unui proiect în sensul prezentului Ghid.

Solicitantul este unitatea administrativ-teritorial[, ca persoane juridice, titular al dreptului de proprietate asupra investițiilor care se realizează cu finanțare în baza Programului.

Criteriile de eligibilitate sunt condiții obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de către solicitant, proiect și cererea de finanțare pentru a putea fi selectate în vederea acordării contribuției financiare de la bugetul de stat.

Criteriile de selecție reprezintă condiții pe care trebuie să le îndeplinească cererea de finanțare, în funcție de care se acordă un punctaj, pentru ca solicitantul să beneficieze de o contribuție financiară de la bugetul de stat. Criteriile de selecție se aplică numai cererilor de finanțare declarate eligibile.

Registrul sportiv, conform Legii nr. 69/2000 a educației fizice și spotului, reprezintă documentul care evidențiază situația înregistrării structurilor sportului în ordine cronologică și care are două componente: subregistrul structurilor sportive fără personalitate juridică și subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridică.

1.2. DESCRIERE GENERALĂ
Aria de aplicabilitate a Programului cuprinde spațiul rural și zonele periurbane.
Scopul Programului este dezvoltarea și modernizarea satelor din zonele în care se aplică Programul.

Obiectivele generale ale Programului ale sunt:
a) creșterea nivelului de educație, de socializare și a stării de sanatate a tuturor cetățenilor (copii, tineri, adulți, vârstnici și persoane cu handicap) prin practicarea exercițiilor fizice și sportului în cadrul activităților de educație fizică și sport;
b) revigorarea activităților sportive și în special a jocului de fotbal;
c) dezvoltarea activităților sportive în mediul rural în corelație cu programele naționale de dezvoltare rurală;

Obiectivele specifice ale Programului sunt:
a) realizarea într-o primă etapă a 500 de baze sportive în timp de 2 ani;
b) creșterea participării locuitorilor din spațiul rural la activități sportive;
c) creșterea numărului de copii și tineri care participă la competiții sportive ce se desfășoară în spațiul rural.

Beneficiarii direcți ai Programului sunt autoritățile administrației publice locale din spațiul rural care utilizează bazele sportive realizate prin Program.

Beneficiarii finali ai Programului sunt locuitorii întregii unități administrativ-teritoriale a cărei cerere de finanțare a fost aprobată.

1.2.1. Motivație
Deși alcătuiesc un grup social și cultural dinamic, tinerii s-au îndepărtat în ultimii ani de viața publică, din cauza statutului lor social fragil și a discrepanței apărute între obiectivele de politică publică și rezultatele aplicării acestora. Astfel, pentru a facilita tranziția tinerilor într-o societate aflată într-o permanentă schimbare și pentru a realiza un echilibru între generații, este necesară corelarea și armonizarea programelor prin aplicarea unor politici publice cu impact social și educațional în rândul tinerilor.
1.2.2. Corelarea cu alte programe
Acest Program permite dezvoltarea spațiului rural și periurban și va fi complementar cu acțiuni realizate prin programele „Săli de sport”, „Bazine de înot”, ”Programul național pentru dezvoltare rurală” măsura 3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale precum și prin alte programe.
1.2.3. Câmpul de acțiune al programului
Obiectivele de investiții ce pot fi finanțate trebuie să vizeze construcția, extinderea și /sau modernizarea de baze sportive.
Bazele sportive, ca obiective de investiții privind activitatea sportivă, se realizează în baza unor proiecte tipizate ce urmează să fie adaptate la condițiile și nevoile solicitantului de finanțare.

1.3. ALOCĂRI FINANCIARE
Sursele de finanțare pentru Program sunt:
• bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată. Finanțarea cheltuielilor necesare execuției lucrărilor de investiții se va face în tranșe de finanțare, aprobate prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului, conform art. 8 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.7/2006, în baza hotărârii Comisiei;
• bugetul local al comunei sau orașului/municipiului ori alte surse de finanțare legal constituite.

Mărimea fondurilor din bugetul de stat

Valoarea maximă pentru proiectele depuse de o singură unitate administrativ-teritorială, care pot fi finanțate prin program, este 525.000 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Un solicitant poate primi contribuții financiare de la bugetul de stat, în cei 2 ani de aplicare a Programului, pentru un singur proiect care vizează bazele sportive.

Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după aprobarea cererii de finanțare.

2. REGULI CU PRIVIRE LA CEREREA DE FINANȚARE
Acest capitol prezintă regulile de pregătire și depunere, selecție și implementare a proiectelor în cadrul Programului, aferente cererii de finanțare.

2.1. CRITERII DE ELIGIBILITATE
Criteriile de eligibilitate sunt condiții obligatorii care trebuie îndeplinite de către solicitant, proiect și de cheltuieli pentru ca cererea de finanțare să poată beneficia de o contribuție financiară de la bugetul de stat.

Criteriile de eligibilitate care trebuie îndeplinite simultan pentru acordarea unei contribuții financiare de la bugetul de stat sunt:
1. Eligibilitatea solicitantului;
2. Eligibilitatea proiectelor;
3. Eligibilitatea cheltuielilor.

2.1.1. Eligibilitatea solicitantului
Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să fie comună sau oraș/municipiu care depune cererea de finanțare pentru sate aparținătore sau zone periurbane.

În relația cu Comisia, solicitantul este reprezentat de:
1. reprezentantul legal, primarul unității administrativ-teritoriale, care va semna cererea de finanțare;
2. reprezentantul tehnic, persoana responsabilă pentru aspectele tehnico-financiare pe tot parcursul execuției obiectivului de investiții, precum și pe o preioadă de 5 ani după terminarea lucrărilor la acest obiectiv. Reprezentantul tehnic este numit prin dispoziție a primarului, document ce va fi atașat la dosarul reprezentând cererea de finanțare.
2.1.2 Eligibilitatea proiectelor propuse spre finanțare

Obiective de investiții
Baza sportivă, conform Legii nr. 69/2000, este o amenajare specifică ce cuprinde construcții și instalații destinate activității de educație fizică și sport. Bazele sportive sunt destinate în special desfășurării competițiilor oficiale, la nivel local, organizate de federațiile sportive naționale de profil. În acest scop, este nevoie ca dimensiunile și suprafețele constructiilor realizate/reabilitate să fie cele recomandate de regulamentele federațiilor sportive naționale.

Prin Program, sunt finanțate două tipuri de obiective de investiții:
a) Construcția de baze sportive în spațiul rural;
b) Extinderea / modernizarea / reamenajarea bazelor sportive existente.
Bazele sportive ce pot fi finanțate prin acest Program pot conține următoarele tipuri de construcții:
1. Terenuri:
a) mari: fotbal, rugby, oină, base-ball, hochei pe iarbă;
b) mici: handbal, baschet, volei, tenis, badminton;
c) pentru atletism: sărituri, piste pentru alergări, aruncări (disc, ciocan, suliță, greutate);
d) speciale: tir cu arcul, călărie și concursuri hipice, cros, escaladă, role.
e) Orice combinație posibilă a acestora.
2. Alte construcții sportive: pistă de popice, pistă de canotaj etc.
3. Echipări anexă ale activității sportive: vestiare, grupuri sanitare și altele, în funcție de importanța și categoria terenului de sport. Dimesionarea, tipul și numărul acestora se va face pe baza reglementărilor naționale privind suprafețele și dimensiunile acestor construcții, puse la dispoziție de federațiile sportive.
De asemenea, se vor prevedea în mod obligatoriu rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități.

Protiectul-tip pentru terenul de fotbal se asigură, cu titlu gratuit, de către Federația Română de Fotbal. Acest proiect-tip va fi folosit de către solicitanții al căror proiect cuprinde construcția unei baze sportive cu teren de fotbal și va putea fi procurat de către unitățile administrativ-teritoriale înscrise în Program de la prefecturi în format electronic.

Solicitanții al căror proiect cuprinde extinderea/modernizarea/reamenjarea unei baze sportive vor utiliza, pe cât posibil, proiectele pentru obiectele cuprinse în proiectul-tip, cum ar fi construcția pentru vestiare, împrejmuirea etc.

Proiectul de extindere/modernizare/reamenjare va avea ca rezultat o amenajare specifică, destinată practicării educației fizice și sportului, unde se vor putea organiza competiții oficiale la nivel local.

Valoarea proiectelor
Valoarea totală a unui proiect este valoarea tuturor cheltuielilor eligibile și neeligibile determinate de realizarea bazei sportive Acestea sunt inscrise în Devizul general privind cheltuielile necesare realizarii bazei sportive, reglementat prin HG 1179/2002.

Valoarea totală a unui proiect poate să depășească suma prevăzută la art. 13.alin.(6) din Legea 71/2007, anume 525.000 de lei. În această situație, solicitantul va asigura finanțarea diferenței dintre valoarea totală a proiectului și suma maximă ce poate fi alocată unui proiect prin Program (valoarea cererii de finanțare) din alte surse, conform art. 8, alin.(7) din OG 7/2006, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 71/2007. Suma destinată cofinanțării, care va fi luată în calcul la stabilirea punctajului final al cererii de finanțare, se va raporta numai la cheltuilelile eligibile.

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanțare trebuie să se încadreze în suma prevăzută la punctul 1.3. din Ghidul solicitantului pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spațiul rural.

Durata proiectelor
Data limită pentru realizarea proiectelor selectate în cadrul sesiunii de aprobare a cererilor de finanțare este de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului prin care se aprobă acordarea fondurilor din bugetul de stat pentru proiectul propus prin cererea de finanțare.
Condiții specifice:
• Cererile de finanțare, prin studiile de fezabilitate anexate, trebuie să demonstreze că în proiectul propus pentru baza sportivă sunt respectate dimensiunile și suprafețele construcțiilor recomandate de regulamentele federațiilor sportive naționale. În caz contrar, acestea vor fi considerate neeligibile;
• Proiectele tehnice trebuie să respecte Normativul privind proiectarea terenurilor sportive și stadioanelor, din punct de vedere al cerințelor legii privind calitatea în construcții, precum și reglementările tehnice specifice construcțiilor;
• Pentru construcția de baze sportive noi se vor utiliza proiectele tipizate, așa cum sunt definite în prezentul Ghid.
• Proiectele tehnice vor respecta „Normativul privind proiectarea terenurilor sportive și stadioanelor, din punct de vedere al cerințelor legii privind calitatea în construcții precum și reglementările tehnice specifice construcțiilor indicativ NP 066-01” și condițiile pentru licențiere/omologare impuse de Federația sportivă națională care reglementează sportul respectiv;
• Pentru proiectele de extindere și/ sau modernizare se va atașa expertiza tehnică cu recomandările expertului.
• Pentru toate tipurile de proiecte se vor atașa obligatoriu studii topografice și geotehnice.

2.1.3. Eligibilitatea cheltuielilor
Pentru acordarea fondurilor din bugetul de stat, pot fi luate în considerare doar „Cheltuieli eligibile”. Aceste cheltuieli sunt specificate, detaliat, mai jos. Cheltuielile prevăzute în bugetul proiectului sunt estimative, dar reprezintă plafonul maxim pentru „cheltuieli eligibile”.
În cazul în care valoarea proiectului depășește suma maximă eligibilă de 525.000 de lei, proiectul va fi declarat eligibil numai în cazul în care solicitantul face dovada existenței surselor de finanțare necesare acoperirii diferenței dintre valoarea totală a proiectului și suma maximă eligibilă.
Sursele de cofinanțare vor fi suportate din venituri proprii ale bugetului local și/sau surse extrabugetare, cu respectarea legislației în vigoare.
Cheltuieli eligibile
Pentru a fi considerate eligibile în contextul proiectului, cheltuielile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să fie necesare pentru realizarea proiectului;
b) să fie prevăzute în devizul general de cheltuieli ale proiectului, întocmit conform legislației în vigoare;
c) să fie efectiv realizate pe perioada execuției proiectului.
Terenul și utilitățile necesare realizării și functionarii bazelor sportive se asigură de către autoritățile administrației publice locale beneficiare ale investiției.
Tipurile de cheltuieli eligibile și neeligibile sunt detaliate în Anexa 2 Cheltuieli eligibile.

Cheltuieli neeligibile
Toate cheltuielile care nu fac parte din lista cheltuielilor eligibile, așa cum sunt detaliate în Anexa nr. 2, vor fi cheltuieli neeligibile.
Solicitantul trebuie să depună la dosar hotărârea consiliului local cu menționarea explicită că orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului se suportă din venituri proprii bugetului local și/sau surse extrabugetare, cu respectarea legislației în vigoare.

2.2 PROCEDURILE DE URMAT ÎN CAZUL SOLICITĂRII UNOR FONDURI DIN BUGETUL DE STAT
Comisia stabileste data inceperii procedurilor de urmat pentru obtinerea unei finantari în cadrul Programului asa cum este prezentat la cap 2.2.3. In cazul în care numarul de solicitanti inscrisi va fi mai mare de 500 o noua sesiune de depunere va fi organizata numai dupa publicarea listei finale de solicitanti eligibili cu conditia ca numarul acestora sa fie mai mic de 500 iar valoarea totala a cheltuielilor din proiectelor eligibile sa fie mai mica decat suma maxima alocata Programului.
2.2.1. Sesiunea de înscrieri online
Înscrierile pentru depunerea cererilor de finanțare se vor face prin completarea unui formular online, pe site-ul www.cancelarie.ro. Pentru a putea depune o cerere de finanțare în cadrul Programului, unitățile administrativ-teritoriale se vor înscrie online și vor fi astfel programate. Sesiunea de înscrieri va fi anunțată pe site-ul Cancelariei Primului-Ministru, www.cancelarie.ro, iar înscrierea se va face pe același site. Unitățile administrativ-teritoriale care nu s-au înscris online în perioada destinată înscrierii nu vor putea fi programate pentru depunerea cererii de finanțare.
Solicitanții sunt obligați să indice o adresă de e-mail pentru corespondență. În urma înscrierii. vor primi un număr unic de înregistrare.
Anunțarea acestei etape se va face pe site-ul Cancelariei Primului-Ministru, www.cancelarie.ro, precum și prin intermediul prefecturilor, cu minim 15 zile calendaristice înainte de activarea formularului de înscriere.
2.2.2. Programarea unităților administrativ-teritoriale
În urma înscrierilor, unitățile administrativ-teritoriale vor fi programate pentru a depune cererile de finanțare la sediul prefecturilor pe a căror rază administrativă se află. Lista programărilor se va afișa pe site-ul www.cancelarie.ro și la sediul prefecturii cu cel puțin cinci zile înainte de data la care sunt programate depunerile de cereri.
2.2.3. Depunere a cererilor de finanțare
Cererile de finanțare se pot depune în perioada sesiunilor stabilite de Comisie. Perioada de depunere a cererilor se aduce la cunoștință publică, prin afișare, la Biroul Comisiei și la sediile prefecturilor, precum și pe pagina de internet a Cancelariei Primului-Ministru, www.cancelarie.ro, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data deschiderii sesiunii respective. Cererea de finanțare trebuie depusă la sediul prefecturilor, la data anunțată pe site și la sediul prefecturilor, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, inclusiv, între orele 10-16.

O unitate administrativ-teritorială poate prezenta, în cadrul unei sesiuni de depunere, cerere de finanțare pentru un singur proiect.

Cererile de finanțare vor fi depuse la sediul prefecturii de către reprezentantul legal sau reprezentantul tehnic al unității administrativ-teritoriale la data la care aceasta a fost programată. În cazul în care reprezentantul legal sau reprezentantul tehnic nu se prezintă la data programată pentru depunere, cererea nu va mai putea fi depusă.

În cazuri de forță majoră, reprezentantul legal al UAT va adresa Comisiei o cerere de reprogramare, însoțită de documente justificative. Data de depunere a cererii de reprogramare nu va fi ulterioară ultimei date de primire a cererilor de finanțare. Cererea de reprogramare va fi transmisă Comisiei prin poștă, cu confirmare de primire, la adresa Piața Victoriei, nr.1, sector 1, București, și prin fax, la nr. 021/310.09.49.
Reprezentanții unităților administrativ-teritoriale ale căror cereri de reprogramare au fost admise vor depune cererile de finanțare, la ora și data anunțate, la Biroul Comisiei, în Piața Victoriei nr.1, sector 1, București.

Nici o altă reprogramare nu va mai fi posibilă.

2.2.4. Verificarea conformității administrative și a eligibilității
La data programată, reprezentantul legal sau tehnic se va prezenta la sediul prefecturii, unde va depune cererea de finantate însoțită de documentele justificative cerute. Reprezentantul Biroului Comisiei va verifica în prezența reprezentantul legal sau tehnic al UAT conformitatea administrativă a cererii de finanțare și va întocmi Fișa de verificare a conformității administrative.
În cazul constatării neconformității (lipsa unor documente, neclarități sau contradicții între documentele depuse ș.a.), se va stabili o dată (nu mai mult de cinci zile) la care reprezentantul legal al UAT va putea depune completări ale cererii de finanțare. Tipul neconformității, precum și data pentru depunerea completărilor vor fi menționate în Fișa de verificare a conformității administrative. In situația în care completările nu sunt depuse la termenul menționat, cererea de finanțare va fi considerată neeligibilă.
Solicitanții a căror cerere a fost declarată neeligibilă pot adresa Comisiei o contestație, însoțită de documente justificative și semnată de reprezentantul legal al UAT. Data de depunere a contestației nu va fi ulterioară ultimei date de primire a cererilor de finanțare. Contestația va fi transmisă Comisiei prin poștă, cu confirmare de primire la adresa Piața Victoriei nr.1, sector 1, București, și va fi transmisă prin fax la nr. 021/310.09.49.

Reprezentanții unităților administrativ-teritoriale ale căror contestații au fost admise se vor prezenta cu documentele solicitate de Comisie la adresa Piața Victoriei nr.1, sector 1, București, la data la care au fost programați.
Nici o altă reprogramare nu va mai fi posibilă.

Cererile de finanțare declarate conforme din punct de vedere administrativ vor fi transmise Comisiei la sfarsitul sesiunii de depunere. Ele vor fi verificate din punct de vedere al eligibilității (punctul 2.1 din prezentul Ghid) iar rezultatul verificarii va fi adus la cunostinta solicitantului.Cererile neeligibile nu vor putea fi finantate.

2.2.5. Selectarea cererilor de finanțare
Cererile de finanțare vor fi selectate de către membrii Comisiei pe baza criteriilor de selecție, așa cum sunt prezentate în Anexa 4.1 și 4.2).

2.2.6. Finanțarea
Cererile de finanțare vor fi evaluate și prioritizate în funcție de punctajele acordate pentru fiecare criteriu de selecție.
Vor fi finanțate primele 500 de cereri declarate selecționate, în ordinea descrescătoare a punctajelor.

2.2.7. Cererea de finanțare și documentele justificative
Formatul cererii de finanțare este obligatoriu. Documentația care nu este depusă în formatul cerut, atât în format hârtie, cât și în format electronic, va fi respinsă de drept.

Solicitanții trebuie să completeze și să depună Cererea de finanțare anexată acestui Ghid (Anexa nr. 5), însoțită de documentele justificative solicitate. Cererea de finanțare este disponibilă în format Excel și pe pagina de internet a Cancelariei Primului-Ministru, www.cancelarie.ro.
Solicitanții trebuie să completeze cererea de finanțare în limba română și să o depună în două exemplare: original și copie. Fiecare exemplar din cererea de finanțare, însoțit de documentele justificative solicitate în formularul cererii, inclusiv studiul de fezabilitate, va fi legat într-un singur dosar, astfel încât să nu se permită detașarea și/sau înlocuirea filelor. Dosarul va fi paginat în partea dreaptă sus a fiecărei pagini, de la 1 la n, unde n reprezintă numărul total al paginilor, și va conține un opis. Documentele justificative vor fi anexate în ordinea indicată în opis.
Exemplarul original va avea înscrisă pe copertă, în partea superioară dreaptă, mențiunea „ORIGINAL”. Fiecare pagină va purta ștampila rotundă “PRIMARUL”, al comunei/orașului/municipiului solicitant. Copiile documentelor la care originalul nu se poate anexa, vor purta mențiunea „conform cu originalul”.

Exemplarul copie va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, mențiunea „COPIE”. Fiecare pagină va purta mențiunea „conform cu originalul” și va fi semnată în original de către primar.

Fiecare exemplar al cererii de finanțare, incluzând documentele justificative, trebuie introdus în câte un plic pe care se înscrie numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte, denumirea și adresa completă a comunei/orașului/municipiului solicitante/solicitant, denumirea proiectului, identică celei înscrise în cererea de finanțare. Pe fiecare plic se va scrie cuvântul „ORIGINAL” sau „COPIE”, după caz.
Orice document din dosar va fi scris în limba română, având caracter de interes public, trebuie să fie corect din punct de vedere al proprietății termenilor, precum și sub aspect gramatical, ortoepic și, după caz, sub aspectul punctuației și ortografic, conform normelor academice în vigoare.

Solicitantul va avea un exemplar complet al dosarului cererii de finanțare, în afara celor două pe care le depune.

Cererea de finanțare va fi depusă și în format electronic.

Comisia, prin Birou și/sau Secretariat, are dreptul de a cere documente sau informații suplimentare sau orice alte informații pe care le consideră relevante referitoare la conformitatea documentelor din dosarul cererii de finanțare indiferent de etapa în care se afla evaluarea cererii de finanțare.

Dacă documentele solicitate nu sunt transmise în termenul prevăzut în adresa Comisiei, cererea de finanțare va fi considerată neeligibilă.
Documentația de solicitare a fondurilor din bugetul de stat trebuie să conțină următoarele documente, redactate în limba română:
a) cererea de finanțare, pe suport de hârtie și în format electronic;
b) certificatul de urbanism și avizele de principiu solicitate prin acesta;
c) extras din inventarul bunurilor aparținând domeniului public, aprobat prin hotărâre a Guvernului din care să rezulte regimul juridic al terenurilor pe care se vor amplasa obiectivele de investiții, cu indicarea clară a poziției în actul respectiv;
d) Pentru comunele nou înființate, al căror inventar al bunurilor nu a fost încă aprobat prin hotărâre a Guvernului, adresă de la Consiliul Județean prin care se confirmă că terenul care face obiectul cererii de finanțare se află în domeniul public al UAT depunător;
e) extras din inventarul bunurilor aparținând domeniului privat al unității administrativ-teritoriale sau extras din evidența contabilă în cazul terenurilor care aparțin domeniului privat al unității administrativ-teritoriale, cu indicarea clară a poziției în act;
f) acordul proprietarilor, în formă autentică și cu titlu gratuit, privind utilizarea și/sau folosirea temporară a terenului aflat în proprietatea lor, pentru lucrări care nu sunt definitive, atât în cazul persoanelor fizice, cât și în cel al persoanelor juridice, atunci când terenurile nu sunt proprietatea unității administrativ-teritoriale;
g) Hotărârea consiliului local al unității administrativ-teritoriale privind delimitarea spațiului periurban, acolo unde este cazul;
h) Extras din Monitorul Oficial privind satele aparținătoare orașului/municipiului, acolo unde este cazul;
i) certificatul de înregistrare fiscală, în copie, în care se menționează codul de înregistrare fiscală al unității administrativ-teritoriale;
j) studiul de fezabilitate întocmit conform prevederilor Anexei nr. 1;
k) hotărârea consiliului local al unității administrativ-teritoriale privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, în formatul prezentat în Anexa nr. 8 a prezentului Ghid. Se va menționa explicit că orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului, precum și cheltuielile de întreținere și exploatare pentru proiectul realizat se suportă din contribuții proprii;
l) hotărârea Consiliului Local de aprobare a cofinanțării;
m) certificat de identitate sportivă de la Registrul sportiv pentru structura sportivă/ structurile sportive care funcționeaza pe teritoriul UAT și care vor utiliza baza sportivă (copie „conform cu originalul”, semnată de primar);
i) declarație pe propria răspundere semnată de reprezentantul legal, referitoare la:
i.1. finanțările nerambursabile de care unitatea administrativ-teritorială a beneficiat în ultimii 3 ani;
i.2. existența unei cofinanțări din bugetul local al unității administrativ-teritoriale;
i.3. numărul de locuitori ai unității administrativ-teritoriale;
i.4. numărul formelor asociative pentru practicarea sportului deținute de unitatea administrativ-teritorială;
i.5. numărul de jucători legitimați, pentru toate sporturile, ai unității administrativ-teritoriale;
i.6. faptul că nu există litigii asupra proprietății terenului destinat obiectivului de investiții, aflate pe rolul instanțelor judecătorești;
i.7. faptul că terenul nu face obiectul unei cereri de reconstituire a dreptului de proprietate.

Dacă anumite documente nu sunt aplicabile situației solicitantului, conform statutului său, ori al proiectului, se consideră că aceste documente nu sunt obligatoriu de prezentat.

În cazul constatării unor neconcordanțe între datele cuprinse în cererea de finanțare și cele din declarația pe proprie răspundere a primarului, vor fi luate în considerare datele din declarația pe propria răspundere.

2.2.3. Alte informații
Toate notificările către solicitanți/beneficiari, din partea Comisiei, în orice fază a programului, se fac prin fax, poștă electronică sau aviz poștal cu confirmare de primire. Notificările făcute prin fax și poștă electronică vor fi transmise și prin poștă, cu confirmare de primire. Data confirmării de primire va fi data de referință de la care se va calcula termenul în care solicitantul/beneficiarul este obligat să răspundă solicitărilor adresate de către Comisie.

2.3. CRITERII DE SELECȚIE
Criteriile de selecție reprezintă condiții pe care trebuie sa le îndeplinească cererea de finanțare pentru ca solicitantul să beneficieze de o contribuție financiară de la bugetul de stat și în funcție de care se acordă un punctaj. Criteriile de selecție se aplică numai cererilor de finanțare declarate eligibile.
Criteriile de selecție sunt detaliate în Anexele nr. 4.1 și 4.2.

2.4. INFORMAȚII PRIVIND HOTĂRÂREA COMISIEI ASUPRA ACORDĂRII FONDURILOR DIN BUGETUL DE STAT
Solicitanții vor fi informați de către Comisie, în scris, asupra hotărârii cu privire la cererile lor de finanțare.
Hotărârea Comisiei, bazată pe raportul de selecție întocmit de Biroul Comisiei, de a nu acorda fonduri din bugetul de stat este definitivă.
În situația în care, în urma procesului de verificare, indiferent de etapa în care se afla acesta, Comisia constată că anumite criterii administrative, de eligibilitate sau de selecție (Anexele nr. 4.1 și 4.2) completate de solicitant în cererea de finanțare nu coincid cu realitatea, solicitanților li se va prezenta o notă de constatare a diferențelor și vor avea obligația de a răspunde într-un anumit termen. Dacă termenul stabilit este depășit, cererea de finanțare va fi declarat neeligibilă.

3. REGULI CU PRIVIRE LA IMPLEMENTARE
Regulile cu privire la implementare se aplică solicitanților ale căror cereri de finanțare au fost selecționate și au primit finanțarea pentu execuție prin hotărâre a Guvernului.
3.1. INFORMAREA, RAPORTAREA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ
Solicitanții sunt obligați să transmită trimestrial situația derulării proiectelor. Modelul de raportare este prezentat în Anexa nr. 6.
De asemenea, solicitantul are obligația să furnizeze orice alte informații de natură tehnică sau financiară cerute de Comisie sau alte structuri autorizate să controleze și să auditeze implementarea proiectului.

3.2. AMENDAMENTE LA CEREREA DE FINANȚARE
Solicitantul are obligația să realizere proiectul pentru care a primit finanțare, așa cum a fost descris în cererea de finanțare și în documentația de solicitare de fonduri.
Dacă solicitantul, independent de voința sa, nu mai poate realiza proiectul pentru care au fost aprobate cererea de finanțare și contribuția de la bugetul statului, sau o parte din acesta, atunci va informa de îndată Comisia, care va analiza situația creată. Pentru continuarea proiectului cu modificările intervenite, solicitantul va adresa o nouă cerere de finanțare, care va urma aceleași proceduri ca și o cerere nouă.

3.3. EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI
Pentru o corectă gestiune a fondurilor și pentru a asigura complementaritatea cu alte programe și/sau surse de finanțare, solicitantul va informa de îndată Comisia de eventualitatea unei alte finanțări pentru obiectivul de investiții din cererea de finanțare. Acceptarea de către solicitant a finanțării din altă sursă de finanțare și/sau obținerea unei alte finanțări pentru același obiectiv de investiții va conduce la eliminarea solicitantului din Program și returnarea sumelor primite de către acesta în cadrul Programului.

3.4. CONTABILITATE ȘI CONTROALE TEHNICE ȘI FINANCIARE
Solicitantul va ține contabilitatea referitoare la executarea obiectivului de investiții prevăzut în cererea de finanțare aprobată conform legislației române în vigoare.

Solicitanții trebuie să menționeze clar în documentele contabile toate operațiunile privitoare la respectiva investiție.

3.5. PUBLICITATE
Solicitantul este obligat să amplaseze panourile privind publicitatea asupra proiectului (panouri pentru amplasare temporară) în maxim 15 zile de la data ordinului de începere a lucrărilor.
Orice demers publicitar efectuat de Solicitant, în orice formă și în orice mediu, trebuie să specifice că proiectul a fost realizat cu sprijinul Guvernului României prin Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spațiul rural, conform Anexei nr. 3.

3.6. PROCEDURI DE ACHIZIȚII PUBLICE
Toate achizițiile necesare realizării Proiectului se vor face cu respectarea procedurilor privind achizițiile publice.
Respectarea procedurilor privind achizițiile publice este obligatorie și pentru achizițiile de servicii efectuate înainte de aprobarea hotărârii Guvernului prin care se aprobă acordarea contribuției financiare de la bugetul de stat.

3.7. AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE
Autoritatea de implementare este unitatea administrativ teritorială căreia i-a fost aprobată cererea de finanțare.

NOTĂ: Informațiile suplimentare, care vor fi publicate de Comisie în cadrul anunțurilor publice aferente sesiunilor de cereri de proiecte, vor completa prevederile prezentului ghid.

Informatii:
Biroul Comisiei:

 

Tel: 021/314 34 00
/int. 1326, 1367
Fax: 021/310 09 49
E-mail:

Secretariatul Tehnic:
Tel: 0372/114/564
Fax:0372/114/542

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek