ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii
Határidő:  continous
Feltöltve:  2008. szeptember 5., 18:11:41
Célcsoport:  Más (20)
Szakmai terület:  Egyéb (86); EU-integráció segítése (15)
Ország:  Románia
Forrás:  www.fonduri-ue.ro

Cod apel de proiecte: POS CCE-A1-DM 1.1.- OIM.AM-08.01
Denumirea programului operaţional si a operaţiunii:
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
Axa Prioritară 1. Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient Domeniul major de intervenţie 1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă în special al IMM-urilor Operaţiunea a) - Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile în întreprinderi mari

Obiective:
• Sprijinirea întreprinderilor în creşterea cifrei de afaceri şi implicit a exporturilor;
• Realizarea de investiţii moderne şi creşterea productivităţii întreprinderilor;
• Sprijinirea introducerii de produse şi tehnologii noi;
• Creşterea gradului de inovare aplicabil în industrie;

Solicitanţi eligibili:
Operatori economici înregistraţi legal în România care au peste 250 de angajaţi sau realizează o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane euro (sau deţin active totale care depăşesc 43 milioane euro), sau care nu se încadrează în categoria IMM, aşa cum sunt definite în Legea 346/2004.

Condiţii specifice de participare
:
Fiecare solicitant poate depune o singură cerere de finanţare în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte.
Tipuri de proiecte:
• Proiecte cu un grad adecvat de inovare care să ducă la crearea de noi capacităţi de producţie sau extinderea unora (proiecte iniţiate în domenii care să ducă la întărirea poziţiei întreprinderilor pe piaţă internă şi externă, inclusiv prin crearea de noi relaţii productive şi comerciale);
• Proiecte pentru companiile care vor să implementeze noi produse sau servicii (investiţii în utilaje şi tehnologii care să ducă la diversificarea producţiei prin fabricarea de produse noi, superioare calitativ şi eficiente din punct de vedere al consumurilor energetice);
• Proiecte ce implică modernizarea şi dezvoltarea întreprinderilor prin investiţii in echipamente si utilaje de producţie.

Durata implementării şi finalizării proiectelor:

Maximum 36 luni de la semnarea contractului de finanţare (cu condiţia începerii activităţilor nu mai târziu de 6 luni de la semnarea contractului de finanţare).
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANŢELOR
AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL
OPERATIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII
ECONOMICE
Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, Bucureşti
Tel. 021.202.52.71 Fax. 021.202.52.75

Cheltuieli eligibile

Sunt considerate eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:
􀂃 Cheltuieli pentru achiziţia de teren (eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului).
􀂃 Cheltuieli pentru clădiri şi instalaţii aferente construcţiilor (în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului) precum:
- Achiziţie clădiri, cu excepţia leasing-ului imobiliar
- Construcţie şi modernizare clădiri, inclusiv instalaţii aferente construcţiilor.
􀂃 Cheltuieli pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (imobilizări corporale) precum:
- Achiziţia de instalaţii şi echipamente - cu excepţia leasing-ului financiar
- Achiziţia – cu excepţia leasing-ului financiar – de mijloace de transport tehnologice care sunt strict necesare pentru şi legate de ciclul de producţie (doar pentru codurile CAEN F – Construcţii şi B – Industria extractivă – produse neenergetice).
􀂃 Cheltuieli pentru achiziţia de imobilizări necorporale – cu excepţia leasing-ului financiar (maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile) precum:
- Aplicaţii informatice strict legate de proiect
- Brevete, licenţe şi know-how, soluţii tehnice nebrevetate, incluzând software legat de procesul de producţie şi cerinţele manageriale ale întreprinderii.
Costul de achiziţie al imobilelor deja construite, inclusiv terenul pe care se află construcţia, este eligibil cu respectarea prevederilor şi condiţiilor specifice HG 759/2007 (cu completările si modificările ulterioare), în special:
- trebuie să facă parte integrantă şi inseparabilă din proiect;
- imobilul nu a beneficiat de finanţări nerambursabile în ultimii 10 ani pentru construcţie sau reabilitare;
- costul de achiziţie al imobilului este certificat de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piaţă şi că imobilul respectă condiţiile tehnice prevăzute în legislaţia naţională.

O cheltuială este considerată eligibilă pentru cofinanţare (rambursare în limita stabilită) în cadrul acestei operaţiuni, numai dacă este efectuată după data semnării contractului de finanţare
Orice cheltuiala care nu se regăseşte în lista cheltuielilor eligibile de mai sus (inclusiv contribuţiile în natura sau cheltuielile efectuate cu activitati legate de lucrări in regie proprie) va fi considerată drept cheltuială eligibila.

Bugetul cererii de propuneri de proiecte:
Bugetul total al acestei cereri de propuneri de proiecte este de 215 milioane lei

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordat:

18,5 milioane lei (dar nu mai mult de 5 milioane euro, la cursul INFOEURO din data depunerii cererii de finanţare)
Intensitatea maximă a sprijinului financiar nerambursabil acordat:
Intensitatea maximă a sprijinului financiar nerambursabil, acordat din totalul costurilor eligibile este de:
- 40% pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov
- 50% pentru restul regiunilor

Depunerea cererilor de finanţare:

• Perioada de depunere: perioada de depunere a cererilor de finanţare este 14.07.2008 - 14.10.2008.
• Locul de depunere: cererile de finanţare se vor depune la sediul Autoritatii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial
Creşterea Competitivităţii Economice, Calea Victoriei nr. 152, Sector 1 Bucureşti.
• Programul: luni – vineri între orele 10.00 – 15.00.

Reguli de evaluare si selecţie în vederea finanţării:

Evaluarea cererilor de finanţare se va derula in 3 etape:


Verificarea conformităţii administrative a cererii de finanţare
Verificarea eligibilităţii solicitantului şi a proiectului
Evaluarea tehnică şi financiară (pentru a fi selectat, punctajul minim necesar trebuie sa fie de 60 puncte din 100)
După evaluarea tuturor cererilor de finanţare depuse, se va trece la faza de selecţie, fază ce va consta în întocmirea şi aprobarea listei de proiecte ce vor fi finanţate în cadrul cererii de propuneri de proiecte, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, până la concurenţa cu bugetul alocat acestei cereri de propuneri de proiecte.
Link-uri si documente utile: www.fonduri-ue.ro http://amposcce.minind.ro/ Ghidul Solicitantului "Sprijin financiar pentru investiţii în întreprinderi mari".
Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competivităţii Economice" POS-CCE aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3472/2007
Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 cu modificările si completările ulterioare, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale.
Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 184/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele
Finanţate în cadrul operaţiunii 1.1.a „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, în cadrul axei prioritare „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient” a Programului Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice.
Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 479/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari”, aferentă operaţiunii a) „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi
intangibile”, Axa Prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, din cadrul Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”.
Ordinul Ministrului Economiei si Finanţelor nr. 1943/19.06.2008 pentru modificarea Ordinului nr. 479-2008, privind aprobarea schemei de ajutor de stat.

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek