ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

POR - Inbunatatirea infrastructurii sociale - DMI 3.1 - Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate(varianta consolidata)
Határidő:  31.12.2013
Feltöltve:  2008. december 17., 15:55:07
Ország:  Románia
Forrás:  [http://www.inforegio.ro]

Axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie, sociale şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă.

Domeniul major de intervenţie 3.1 – „Reabilitarea / modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”

Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenţie îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală şi repartizarea teritorial - regională echilibrată a acestora pe teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate.

Pentru a atinge scopul propus, prin prisma viziunii care stă la baza acestei Strategii, obiectivele generale sunt:

- Stoparea trendurilor negative şi crearea condiţiilor pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei;
- Adoptarea principiilor şi politicilor existente în domeniul sănătăţii publice la nivelul Uniunii Europene;
- Continuarea procesului de reformă a sistemului de sănătate în vederea ameliorării performanţelor acestuia, ca premisă esenţială pentru îmbunătăţirea stării de sănătate.

În baza problemelor prioritare de sănătate, eforturile pe termen scurt şi mediu se vor îndrepta către următoarele obiective specifice:

- Reducerea poverii bolilor netransmisibile;
- Creşterea capacităţii sistemului de control al bolilor transmisibile;
- Îmbunătăţirea stării de sănătate mintală a populaţiei;
- Asigurarea unui nivel optim al stării de sănătate şi al calităţii vieţii populaţiei din România la toate etapele ciclului vieţii;
- Îmbunătăţirea controlului factorilor de risc comportamentali şi de mediu, precum şi depistarea precoce a bolilor;
- Îmbunătăţirea managementului sistemului de sănătate.

Programul Operaţional Regional sprijină implementarea strategiei naţionale în domeniul sănătăţii, pentru eficientizarea serviciilor de sănătate, prin reabilitarea şi dotarea infrastructurii spitaliceşti, precum şi prin reabilitarea şi echiparea ambulatoriilor.

Evaluarea Ministerului Sănătăţii Publice asupra situaţiei spitalelor din România a identificat un număr de 15 spitale judeţene propuse spre reabilitare prin POR (inclusiv ambulatoriile), repartizate pe regiuni, după cum urmează:
- Botoşani, Vaslui (Nord-Est)

- Galaţi, Buzău, Tulcea, Vrancea (Sud-Est)
- Dîmboviţa, Ialomiţa, Teleorman (Sud Muntenia)
- Gorj, Vâlcea (Sud-Vest)
- Maramureş (Nord-Vest)
- Satu Mare, Sălaj (Nord-Vest)
- Covasna (Centru)

Proiectele care pot fi finanţate în cadrul acestui domeniu major de intervenţie se vor adresa următoarelor operaţiuni:
- Modernizarea şi echiparea spitalelor judeţene;
- Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriilor (din spitale si de specialitate).

Alocare financiară (orientativă)

Alocarea financiară pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 este de 4.568.341.147 Euro, din care 3.726.021.762 Euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), restul reprezentând fonduri publice naţionale şi fonduri private.

Alocarea financiară pentru axa 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” este de 657,53 milioane Euro, din care 558,90 milioane Euro din FEDR şi restul co-finanţare naţională.

Alocarea financiară orientativă pentru domeniul de intervenţie 3.1 “Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” este de 173.588.779 Euro, din care 147.550.461 Euro din FEDR şi 26.038.318 Euro co-finanţare naţională (din surse publice).

Eligibilitatea solicitantului

Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate şi prezentate în cadrul prezentului capitol.

1) Tipul solicitantului:

- Unităţi administrativ-teritoriale (Autorităţi ale administraţiei publice locale) (A.P.L.), definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare
- Asociaţii de dezvoltare intercomunitară
- Liderul desemnat printr-un acord de parteneriat între unităţi administrativ-teritoriale ( autorităţi ale administraţiei publice locale)

2) Solicitantul – şi fiecare dintre parteneri în cazul parteneriatelor prevazute la pct.1, lit.c - nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos:
- este în stare de insolvenţă, conform prevederilor legii nr.273/20061 privind finanţele publice locale, art. 75, cu modificările şi completările ulterioare sau ale legii nr. 85/ 2006, privind procedura insolvenţei;
- nu si-a indeplinit obligatiile cu privire la plata contributiilor la asigurarile sociale sau plata taxelor in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care sunt stabiliti sau ale tarii autoritatii contractante sau cele ale tarii unde se va executa contractul;
-In urma altei proceduri de achizitie sau in urma unei proceduri de acordare a unei finantari nerambursabile, din bugetul comunitar, a fost gasit vinovat de încălcare gravă a contractului datorita nerespectarii obligaţiilor contractuale.

3) Solicitantul / unul dintre membrii A.D.I. / oricare dintre parteneri în cazul parteneriatelor prevazute la pct.1 lit.c) - dovedeşte calitatea de proprietar / administrator al imobilului care face obiectul investiţiei

4) Solicitantul / solicitantul împreuna cu partenerii, în cazul parteneriatelor prevazute la pct.1 lit. c) / A.D.I.- are capacitatea de a implementa proiectul

5) Solicitantul / solicitantul impreuna cu partenerii / membrii A.D.I. – are/ au capacitate financiară de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile) şi acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv a cheltuielilor conexe) în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Eligibilitatea proiectelor

Proiectul reprezintă o serie de activităţi şi o investiţie de resurse pe o perioadă determinată menite să răspundă unei nevoi reale şi să conducă la realizarea unui obiectiv/ set de obiective precise. Proiectul propus în Cererea de finanţare poate fi considerat eligibil în cadrul POR, adică poate fi co-finanţat din fonduri structurale (FEDR) şi/sau de la bugetul de stat, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

1) Proiectul se încadrează în categoriile de operaţiuni ale Axei prioritare 3, Domeniul major de intervenţie 3.1, respectiv:

Modernizarea şi echiparea spitalelor judeţene;
Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriilor (din spitale şi de specialitate).
Activităţile eligibile orientative în cadrul proiectului pot fi:
Modernizarea clădirilor spitalelor şi ambulatoriilor;
Modernizarea utilităţilor generale şi specifice ale spitalelor/ ambulatoriilor;
Crearea/modernizarea în spitale/ambulatorii, a facilităţilor de acces pentru persoane cu dizabilităţi fizice,
Achiziţionare echipamente pentru spitale /ambulatorii.
Lista activităţilor eligibile de mai sus este orientativă. Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării în condiţii optime a proiectului.

2) Valoarea totală a proiectului
Valoarea totală a proiectului este cuprinsă între minim 700.000 lei şi maxim 85.000.000 lei (echivalentul aproximativ a 200.000 – 25.000.000 –Euro).

3) Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului, eficienţei energetice, al ajutorului de stat şi achiziţiilor publice

4) Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului, eficienţei energetice, al ajutorului de stat şi achiziţiilor publice

5) Durata de implementare a proiectului

Durata de implementare a activităţilor proiectului (perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului) nu depăşeşte data de 31.07.2015.

6) Criterii specifice de eligibilitate
Spitalul care face obiectul proiectului se regăseşte pe lista spitalelor (vezi Anexa 12 din prezentul ghid ) elaborată de Ministerul Sănătăţii Publice, în concordanţă cu strategia naţională în domeniu.
Unitatea medicală (pentru care solicitantul solicita finanţare nerambursabila n.b spital judeţean sau ambulatoriu) nu desfăşoară activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului modernizat – această condiţie face obiectul declaraţiei de angajament şi respectarea ei ei va fi monitorizată conform prevederilor Regulamentului 1083/2006 şi legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.

Depunerea cererii de finanţare

Solicitantul trebuie să depună Cererea de finanţare împreună cu toate anexele completate în limba română, în 4 exemplare (1 original şi 3 copii). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIA nr.1”, „COPIA nr.2”, „COPIA nr.3”.
Se recomandă ca, pe lângă cele 4 exemplare, solicitantul să îşi realizeze un exemplar propriu, complet al dosarului Cererii de finanţare.
Cererea de finanţare (în original şi 3 copii), va fi trimisă într-un colet sigilat prin poşta recomandată, curier, sau depuse personal la sediul Organismului Intermediar al POR1 din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională din regiunea unde se prevede implementarea proiectului.

Informatii suplimentare: www.inforegio.ro si www.mdlpl.ro

- Ghidul solicitantului

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek