ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

APEL pentru exprimarea interesului de a participa la activităţi de evaluare în cadrul Erasmus +
Határidő:  2020. december 31.
Feltöltve:  2014. január 16., 15:42:25
Célcsoport:  Magánszemélyek (354)
Szakmai terület:  Oktatás (59); Egyéb (86); Civilszféra (37)
Ország:  Románia
Forrás:  www.anfpcdefp.ro

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (Agenţia) asigură, în România, gestionarea descentralizată a Programului Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport ERASMUS +.

În acest context, Agenţia lansează apel deschis pentru manifestarea interesului de a participa la activităţi de evaluare aferente procesului de selecţie a propunerilor de proiecte şi procesului de evaluare a rapoartelor, respectiv produselor realizate în cadrul proiectelor implementate şi finanţate în Programul Eramus +.

Evaluările realizate de experţi vor presupune analiza proiectelor pe baza unor criterii şi completarea, în una dintre limbile de comunicare ale Comisiei Europene (engleză, franceză sau germană) sau în limba română, a unei grile de evaluare furnizată de Comisia Europeană.

Pentru asigurarea în condiţii de eficacitate a activităţilor de evaluare, experţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
• să aibă cel puţin 4 ani de experienţă profesională în domeniul de competenţă corelată cu obiectivele specifice ale acţiunii pentru care îşi manifestă interesul, respectiv ale tipului proiectelor evaluate ;
• să aibă capacităţi excelente de analiză, sinteză şi redactare a unor comentarii pertinente în cel puţin o limbă de comunicare a Uniunii Europene (cel puţin nivelul B2, vezi CV Europass: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-skills-passport/language-passport/templates-instructions) şi în limba română ;
• să aibă capacitatea de a utiliza instrumente informatice pentru completarea şi transmiterea on-line a evaluărilor ;
• să aibă experienţă în managementul proiectelor de cooperare internaţională ;
• să aibă disponibilitate pentru angajamente ocazionale, pe termen scurt.

Selecţia experţilor:
Experţii vor transmite prin poştă pe adresa

Agenţia pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
Calea Şerban Vodă nr. 133 etaj 3, sector 4, 040205, Bucureşti

următoarele:

:: Curriculum vitae redactat în limba română, pe max. 6 pagini, în format Europass http://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-instructions subliniind aspectele relevante în relaţie cu programul Erasmus + http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
:: Scrisoare de motivaţie redactată în limba engleză, franceză sau germană, de max. 2 pagini, din care să rezulte motivaţia interesului manifestat.
:: Documentele transmise vor fi datate şi semnate şi vor include şi adresa email de corespondenţă.
:: Ulterior transmiterii celor două documente, Agenţia va comunica înregistrarea acestora şi va transmite prin email un proiect test împreună cu grila de evaluare, care va trebui completată şi returnată Agenţiei prin email într-un interval clar precizat (de exemplu 72 ore).

Pe baza informaţiilor transmise, Agenţia va evalua şi notifica ulterior prin email experţii asupra includerii în baza de date a Agenţiei, bază din care se vor selecţiona experţi care vor acorda asistenţă tehnică în procese de evaluare, la diferite momente de timp.

Includerea în baza de experţi nu atrage după sine solicitarea automată a expertului în procesele de evaluare, Agenţia asignând experţi din baza constituită în funcţie de adecvanţa competenţei la specificitatea proiectelor.
Alocarea de proiecte în vederea evaluării propriu-zise este condiţionată de participarea experţilor la sesiuni de formare / informare dedicate (in general, 2 sau 3 zile), desfăşurate la sediul Agenţiei. Absenţa fizică de la sesiunile planificate exclude expertul din lista asignată sesiunii de evaluare respective.

Cheltuielile aferente participării la sesiunile de formare (transport, cazare, mese) vor fi acoperite de Agenţie.

Data de expirare a bazei de experţi rezultate din prezentul apel : 31.12.2020

Criterii de excludere:
Sunt excluşi de la participarea la prezentul apel candidaţii care:
(a) au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata a unei autorităţi competente a unui stat membru pentru un delict legat de conduita lor profesională;
(b) au comis în conduita lor profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloc de care dispune Agenţia;
(c) au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală, spălare de bani sau participare la orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
(d) intră sub incidenţa unei sancţiuni administrative pentru că se fac vinovaţi de declaraţii false în furnizarea informaţiilor solicitate de Agenţie, ca o condiţie de participare la o procedură de selecţie de proiecte sau nu au furnizat informaţiile respective sau pentru că au fost găsiţi vinovaţi de încălcarea gravă a obligaţiilor ce le revin în baza unui contract finanţat de la bugetul de stat sau cel al UE;
Înainte de semnarea unui contract cu Agenţia, experţii trebuie să furnizeze o declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu se află în niciuna dintre situaţiile de excludere enumerate mai sus. În cazul unor îndoieli, acestora li se poate solicita să furnizeze documente justificative privind neexcluderea.

Cod de conduită:
Activitatea evaluatorului va consta în participarea la evaluarea confidenţială, echitabilă şi imparţială a proiectelor, cu respectarea procedurilor descrise în documente specifice. Evaluatorul va lucra independent folosindu-şi capabilităţile proprii pentru a furniza la timp şi la înalt nivel calitativ rezultatele solicitate de Agenţie.

Expertul va încheia un contract civil cu Agenţia. Expertul trebuie să execute contractul la cele mai înalte standarde profesionale şi va fi singurul responsabil pentru respectarea tuturor obligaţiilor juridice care îi revin, în special a celor rezultate din dreptul muncii, din dreptul fiscal şi din legislaţia socială.

În vederea garantării independenţei experţilor în cadrul executării activităţilor încredinţate, Agenţia va solicita experţilor semnarea unei declaraţii prin care să confirme ca nu există niciun conflict de interese între activităţile, propunerile, rapoartele, fişierele, produsele şi / sau rezultatele încredinţate şi activităţile lor trecute, prezente sau viitoare (un conflict de interese poate apărea în special ca rezultat al intereselor economice, al afinităţilor politice sau naţionale, al legăturilor familiale sau emoţionale sau al oricărei alte legături relevante sau al unui interes comun).

Pentru fiecare activitate încredinţată, experţii selectaţi trebuie să demonstreze o conduită etică ireproşabilă şi trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor la care vor avea acces. Expertul va semna un acord de confidenţialitate care îl obligă pe expert să nu partajeze cu nicio terţă parte, cu excepţia personalului Agenţiei direct vizat, informaţiile obţinute sau produse de expert în ceea ce priveşte executarea activităţilor de evaluare. Expertul nu va discuta proiectele cu alţi experţi, cu excepţia situaţiilor special organizate de Agenţie, nu va comunica sau relaţiona cu organizaţiile candidate şi nu va divulga numele altor evaluatori cu care relaţionează.

După încheierea activităţilor punctuale, expertul este solicitat să returneze Agenţiei rezultatele pentru care a fost contractat (grilele de evaluare) şi să distrugă toate documentele sau fişierele rezultate în procesul de evaluare. Expertul nu poate utiliza conţinutul propunerilor de proiecte sau informaţiilor primite în timpul evaluării pentru activităţi didactice, de formare sau pentru a le arata unor terţe părţi (colegi, studenţi ş.a.).
Încălcarea regulilor de conduită va conduce la excluderea imediată din baza de experţi.

Activitatea desfăşurată de experţi este remunerată conform grilei de mai jos.


Serviciu de evaluare prestat

Tarif echivalent în Lei / aplicaţie
:: propunere de proiecte prezentate în cadrul Acţiunii Cheie 1 - Proiecte de mobilitate (cu excepţia celor care adresează domeniul EVS sau VET learners şi staff) ; 180
:: propunere de proiecte prezentate în cadrul Acţiunii Cheie 1 - Proiecte de mobilitate care adresează domeniul EVS sau VET learners şi staff); 225
:: propunere de proiecte prezentate în cadrul Acţiunii Cheie 2 - Parteneriate Strategice (cu excepţia celor în care rezultatele finale conţin şi produse intelectuale) ; 270
:: propunere de proiecte prezentate în cadrul Acţiunii Cheie 2 - Parteneriate Strategice în care rezultatele finale contin şi produse intelectuale ; 540
:: propunere de proiecte prezentate în cadrul Acţiunii Cheie 3 225
   

Pentru informaţii referitoare la exprimarea interesului pentru evaluare în cadrul Programului Erasmus + vă rugăm să contactaţi pe dna. Irina SEVERIN telefonic la numărul 021 2010713 sau prin email la adresa

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek