ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

Axa Prioritara 3 POS Mediu „Reducerea poluarii si minimizarea efectelor schimbarilor climatice prin reabilitarea sistemelor de incalzire urbana, vizand atingerea tintelor de eficienta energetica in zonele prioritare identificate”
Határidő:  31.12.2015
Feltöltve:  2008. december 9., 13:20:26
Szakmai terület:  Környezetvédelem (8)
Ország:  Románia
Forrás:  [mmediu.ro]

Cadrul general

Cea de-a treia axă prioritară a POS Mediu vizează “Reducerea poluării şi minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare”.

Aşa cum a fost descris în POS Mediu, statisticile arată că emisiile de poluanţi atmosferici provenind de la instalaţiile mari de ardere care utilizează combustibili fosili şi care produc energie şi căldură (prin co-generare) au un impact semnificativ asupra mediului. Aceste instalaţii emit concentraţii ridicate de dioxid de sulf, oxizi de azot, pulberi, metale grele (care cauzează ploi acide şi presupun un risc enorm pentru sănătatea populaţiei, în special în marile zone industriale) şi gaze cu efect de seră, precum dioxid de carbon şi metan.

România trebuie să depună, în continuare, eforturi considerabile pentru reducerea emisiilor de SO2 în vederea conformării cu cerinţele Protocolului de la Goteborg. Mai mult decât atât, până în 2013 trebuie înregistrate reduceri majore ale emisiilor de SO2, NOx şi pulberi provenite de la instalaţiile mari de ardere (IMA), în vederea conformării cu Directiva 2001/80/CE (o reducere de aproape 4 ori de la plafonul intermediar de 540000 tone în 2007 la 148000 tone în 2013).

Emisiile în aer ale poluanţilor proveniţi de la IMA au impact deosebit de negativ asupra sănătăţii umane şi mediului şi reprezintă cea mai importantă parte a emisiilor totale de SO2 şi NOx în zonele urbane, accentuând fenomenele de acidifiere şi de formare a ozonului troposferic.
În 26 dintre cele mai mari localităţi din România , IMA sunt principalele surse de producere a energiei termice şi a apei calde pentru populaţie, dar şi principalele surse de poluare, din cauza combustibililor fosili utilizaţi în aceste instalaţii. (cărbune, păcură).

Strategia de finanţare

Activităţile avute în vedere în cadrul POS Mediu vizează reducerea impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii umane în acele aglomerări cele mai poluate din cauza sistemelor învechite de încălzire urbană. Intervenţiile se vor baza pe o strategie de încălzire locală pe termen mediu/lung. Principalul scop îl constituie utilizarea eficientă a surselor de energie neregenerabile şi, acolo unde este posibil, utilizarea surselor de energie regenerabilă şi a celor mai puţin poluante surse de energie pentru sistemele de încălţire urbană.

Pentru a îmbunătăţi situaţia în acest domeniu, precum şi pentru conformarea deplină cu acquis-ul comunitar în domeniu, au fost stabilite anumite obiective ce vor primi sprijin financiar. Aplicanţilor le este recomandat să facă trimitere la aceste obiective, respectiv la documentele support naţionale şi regionale care descriu aceste obiective şi evidenţiază nevoile investiţionale prezentate în aplicaţie.

Obiective

• Reducerea efectelor schimbărilor climatice şi reducerea emisiilor de poluanţi proveniţi de la sistemele de încălzire urbană în localităţile cele mai afectate de poluare;
• Ameliorarea nivelului minim de concentraţie a poluanţilor în localităţile vizate;
• Îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei în localităţile afectate.

Alocarea financiară

Pentru perioada 2007-2013, fondurile alocate pentru finanţarea proiectelor din Axa Prioritară 3 a POS Mediu se ridică la aproximativ 458 milioane Euro, din care 229.268.644 Euro reprezintă finanţare din FC, iar 229.268.644 Euro cofinanţare naţională.

Criterii de eligibilitate

Verificarea eligibilităţii se va face utilizând criterii de eligibilitate specifice referitoare la solicitant, proiect şi cheltuielile propuse pentru implementarea proiectului.

I.  Eligibilitatea solicitantului

Solicitantul eligibil este entitatea care îndeplineşte următoarele criterii:

1. Face parte din categoria de beneficiari menţionată în POS Mediu la axa prioritară 3

În cadrul axei prioritare 3 – „Reducerea poluării şi minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizând atingerea ţintelor de eficienţă energetică în zonele prioritare identificate”, solicitantul trebuie să facă parte din categoria autorităţilor publice locale.

2. Îndeplineşte următoarele criterii de natură instituţională, legală şi financiară.

- Există un contract valabil de delegare a serviciilor de termoficare, semnat între municipalitate şi operator;
- Selecţia operatorului local al serviciilor de termoficare este realizată prin licitaţie publică (documente justificative solicitate de AM), iar operatorul este licenţiat potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare;
- Operatorul serviciilor de termoficare este şi producătorul, transportatorul şi distribuitorul agentului termic pentru populaţie;
- Existenţa viabilitatii financiare pe termen lung, care să asigure operarea şi întreţinerea investiţiilor planificate.
- Exista dovezi privind asigurarea surselor şi mecanismului de cofinanţare a proiectului (scrisori de intenţie de la bănci comerciale privind interesul de a cofinanţa proiectul, hotărâri ale CL din care să reiasă mecanismul de cofinanţare aferent bugetelor locale, declaraţia de angajament din Anexa 5 a acestui ghid)

II.  Eligibilitatea proiectelor finanţate

Proiectul propus în cererea de finanţare poate fi considerat eligibil în cadrul POS Mediu dacă îndeplineşte următoarele criterii:

1) Proiectul se încadrează în categoriile de operaţiuni ale axei prioritare 3, după cum urmează:
• Introducerea BAT (cele mai bune tehnici disponibile) pentru reducerea emisiilor de SO2, NOx şi pulberi;
• Reabilitarea boilerelor şi a turbinelor;
• Introducerea unui sistem îmbunătăţit de contorizare;
• Reabilitarea depozitelor de zgură şi cenuşă neconforme ;
• Reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei calde şi a căldurii (inclusiv reproiectarea reţelelor dacă acest lucru este justificat din raţiuni de cost –eficienţă);
• Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectului, elaborarea studiilor de opţiuni, managementul, supervizarea lucrărilor şi publicitatea proiectului, inclusiv campanii de conştientizare a publicului.
2) Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 01.01.2007 şi 31.12.2015
3) Investiţiile propuse sunt conforme cu strategia locală de încălzire
4) Aria de acoperire a proiectului este la nivel de municipalitate.
5) Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, dezvoltării durabile, achiziţiilor publice, informării şi publicităţii şi ajutorului de stat.
Proiectul depus în cadrul Axei prioritare 3 - „Reducerea poluării şi minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizând atingerea ţintelor de eficienţă energetică în zonele prioritare identificate” trebuie să respecte legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, dezvoltării durabile şi achiziţiilor publice.
Proiectul trebuie să includă activităţi de informare şi publicitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1828/2006 al Comisiei stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006, care conţine prevederi generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune.
6) Solicitantul nu beneficiază de asistenţă financiară (grant, buget de stat, buget local, împrumuturi externe) pentru implementarea proiectului propus pentru finanţare.
În formularul anexat cererii de finanţare Declaraţia de eligibilitate, solicitantul trebuie să declare pe proprie răspundere că nu a beneficiat de asistenţă financiară (grant, buget de stat, buget local, împrumuturi externe) pentru implementarea aceluiaşi proiect.
7) Proiectul respectă prevederile legislaţiei naţionale referitoare la eligibilitatea cheltuielilor
În formularul anexat cererii de finanţare Declaraţia de eligibilitate, solicitantul trebuie să declare că respectă prevederile legislaţiei naţionale referitoare la eligibilitatea cheltuielilor.

Reguli de eligibilitate a cheltuielilor

Pentru a fi rambursată, o cheltuială trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:
1. să fie conformă cu prevederile contractului de finanţare.
2. să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare.
3. să fie efectiv plătită de beneficiar până la data de 31 decembrie 2015.
4. să fie efectiv plătită după 1 ianuarie 2007 (în cazul cheltuielilor efectuate înainte de depunerea
cererii de finanţare).
5. se încadrează în lista cheltuielilor eligibile aferente axei prioritare 3 din POS Mediu (Anexa 3 a acestui ghid).

Formularului Cererii de finanţare, prezentat în Anexa 1 a acestui ghid, îi sunt ataşate următoarele documente suport (anexe) :
1. Aviz Natura 2000
2. Analiza cost beneficiu
3. Master Plan
4. Studiu de Fezabilitate
5. Analiza Institutionala
6. Evaluarea Impactului asupra Mediului
7. Alte Avize/autorizaţii/acorduri/certificate ataşate
Pentru a se asigura că formularul cererii de finanţare respectă formatul standard şi este însoţit de toate anexele cerute, solicitantul este rugat să completeze Anexa 2 - Fişa de control a Cererii de finanţare (pentru solicitant).

Bugetul proiectului

Pentru toate proiectele finanţate prin Axa prioritară 2 – “ Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate” se asigură finanţarea integrală a cheltuielilor eligibile astfel: max 80% din deficitul de finanţare calculat la nivelul proiectului ceea ce reprezintă grant UE şi 20% buget de stat şi buget local.

TVA – Prevederile privind TVA (aplicabile numai pentru instituţii publice şi organizaţii non-profit)

Potrivit prevederilor Legii nr. 249/2007 pentru aprobarea O.G. nr. 29/2007, plata TVA aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate, integral sau parţial, din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi/sau din cofinanţarea aferentă, ai căror beneficiari sunt autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, unităţi subordonate în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică, va fi suportată de la bugetul de stat.

Astfel, în cazul în care beneficiarul este instituţie publică, contravaloarea TVA se va suporta de la bugetul de stat pentru cheltuielile eligibile plătite din toate sursele de finanţare ale proiectului, respectiv fonduri publice (FC şi de cofinanţare de la bugetul de stat) şi contribuţia proprie a beneficiarului, numai în cazul în care aceasta este asigurată din bugetul local.

Rambursarea sumelor pentru acoperirea plăţii TVA aferentă facturilor din fiecare Cerere de Rambursare se acordă odată cu rambursarea cheltuielilor eligibile autorizate la plată de către Autoritatea de Management.

Termen limita de depunere a cererilor de finantare: - cu depunere continua

Mai multe informaţii: http://www.mmediu.ro/proiecte_europene/axa3.htm


Documente necesare:


- Ghidul solicitantului termoficare – publicat spre consultare
- Lista proiecte

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek