ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

Szülőföldi és magyarországi tanulmányi versenyek, szemlék támogatása
Határidő:  2008. június 2.
Feltöltve:  2008. május 15., 11:30:12
Tipus:  Verseny (42)
Szakmai terület:  Oktatás (59)
Ország:  Románia
Forrás:  www.okm.gov.hu
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága a Balassi Intézet közreműködésével közoktatási pályázatot hirdet
a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén, valamint Magyarországon 2008-ban, anyanyelven folyó tanulmányi versenyek támogatására az alábbi területi és tárgyi hatállyal:

A. "Szülőföldön megrendezendő anyanyelvi tanulmányi verseny, szemle" támogatása
B. "Magyarországon megrendezendő, magyar nyelven folyó nemzetközi tanulmányi versenyek, szemlék" fenti törvény hatálya alá tartozó résztvevői költségeinek támogatása

1. A pályázat célja: a felhívás tárgykörébe tartozó rendezvények támogatása.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:


* Az "A" pont esetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén bejegyzett és működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak, akik új pályázók. Továbbá olyan, az előzőekben felsorolt szervezetek, amelyek e pályázatot megelőző 2 évben az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) vagy a Márton Áron Szakkollégium (a továbbiakban: MÁSZ) vagy a Balassi Intézet (a továbbiakban BI) által e tárgyban folyósított támogatásaival mind szakmai, mind pénzügyi szempontból kifogástalanul elszámoltak a Támogatók felé.
* A "B" pont esetében Magyarország területén bejegyzett és működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak, akik új pályázók. Továbbá olyan, az előzőekben felsorolt szervezetek, amelyek e pályázatot megelőző 2 évben az OKM vagy MÁSZ vagy BI által e tárgyban folyósított támogatásaival mind szakmai, mind pénzügyi szempontból kifogástalanul elszámoltak a Támogató felé.

3. Általános tudnivalók:


* A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az OKM, illetve háttérintézménye megküldi a központi nyilvántartást vezető Szülőföld Alap Iroda részére.
* Pályázni csak a határon túli magyar tanulók anyanyelvi képességeinek fejlesztésére szülőföldön (A pont), illetve Magyarországon (B pont) rendezendő közoktatási jellegű verseny költségeinek támogatására lehet, kizárólag az erre a célra rendszeresített, "2008." évi számozású pályázati adatlapon, amely letölthető jelen hirdetmény végén. Más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
* A nyertes pályázatra támogatásként adható legalacsonyabb összeg 60.000,- Ft, a legnagyobb összeg - a versenyen résztvevők létszámától függetlenül - 600.000,- Ft.
* Egy szervezet több tanulmányi versenyre is kérhet támogatást, de kettő vagy annál több pályázat beadásánál csatolnia kell egy, a pályázó által saját programjai közt kialakított sorrendiséget tartalmazó kísérőlevelet. E sorrend a pályáztatót nem kötelezi.
* A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény alapján a XX. fejezet, 11/7/18. Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása, valamint a 11/10/1. Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása című, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat.
* A pályázatokról az OKM e tárgyban előzetes kötelezettségvállalói jogkörrel rendelkező államtitkára, Arató Gergely dönt az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága és a társpályáztató képviselőiből álló Értékelési Bizottság (Varga Attila, Király Annamária, Szantner Viktor, valamint Lauter Éva) javaslata alapján.
* A nyertes pályázókkal - az alapítványi forrásból támogatáshoz jutottak kivételével, akivel az OKM közvetlenül köt majd szerződést - a BI köt szerződést 2008. július 30-ig, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről, a programot megelőzően előfinanszírozási rendszerben, vissza nem térítendő támogatás formájában. A támogatás folyósítására egy összegben, a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően, a szerződésben rögzített időpontig kerül sor.
* A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2008. február 1-je, véghatárideje a pályázati adatlapon megadott program befejezést követő hónap utolsó napja, de legkésőbb 2009. május 15.
* A célszerű felhasználásról szakmai és pénzügyi beszámolókat kell készíteni a szerződésben meghatározott szempontok szerint.
* A pályázó a pályázat benyújtásakor az alábbiakat köteles csatolni:
1. A szervezet létezését igazoló, 90 napnál nem régebbi eredeti okiratot vagy annak hiteles másolatát 1 példányban
2. Hitelesített aláírási címpéldányt
3. A pályázó számláját vezető pénzügyi intézmény igazolását - a számlaszám megjelölésével - a pályázó számlavezetéséről és fizetőképességéről
4. A szervezet alapító okiratának egyszerű másolatát, illetve annak magyar nyelvű fordítását, továbbá az "adatlapon" megkívánt nyilatkozatokat.
* Az adatlap kitöltésénél figyelembe kell venni, hogy kedvező elbírálás esetén csak a pályázatban a következő tételekből előzetesen megjelölt költségek fedezhetők: határon túli résztvevők étkezési és szállásköltségei, útiköltség-hozzájárulás, program- és kirándulásköltségek, anyagköltségek, valamint előadói- és tiszteletdíjak (személyi kifizetések) az elnyert támogatási összeg legfeljebb 25 %-ának mértékéig.
* A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet, ha a költségvetés a kért támogatáson kívüli forrásokat is tartalmaz.
* A szerződés megkötésekor a támogató bekéri a megítélt összegre vonatkozó részletes költségtervet. A pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
* A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
* Az adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati kiírásban meghatározott feltételeket.
* Nem pályázhatnak magyar állampolgárok ellátásának támogatását kérelmezők, valamint az OKM-mel, a MÁSZ-szal vagy BI-vel vitás elszámolásban álló szervezetek.
* Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló elektronikus vagy szóbeli értesítést követő 4. naptári napig, de legkésőbb 2008. június 6-ig van lehetőség.
* Hiányos dokumentációval (mellékletek, nyilatkozatok) nem köthető szerződés!
* További felvilágosítás az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága (továbbiakban HTMT) telefonszámain: Varga Attila főtanácsos, 473-7586; 473-7512 (Vagy a Balassi Intézetben Szécsi Viktória: 666-7983)

4. A pályázatok benyújtása, határidő:

* A pályázatokat kizárólag az OKM HTMT e pályázati kiíráshoz csatolt új, "2008." évi adatlapján (letölthető itt) lehet benyújtani, más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
* A pályázatokat három eredeti példányban kérjük benyújtani, a fentebb részletezett dokumentációval.
* A kitöltött pályázati adatlapokat (több pályázat esetén a sorrendi kísérőlevéllel) postai úton a Balassi Intézet címére kell eljuttatni (Balassi Intézet, Támogatásszervezési Igazgatóság, Szécsi Viktória nevére, Postafiók: 1519 Budapest, Pf. 385.)
* továbbá elektronikusan a htm@okm.gov.hu és viktoria.szecsi@bbi.hu e-mail címekre.
* A határidőn túl beérkezett pályázatokat érvénytelennek tekintjük.
* A pályázat beérkezési határideje: 2008. június 2.
* A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 19.

5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:

* A leadott program területi szükségessége, minősége, megvalósíthatóságának realitása
* Költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források, stb.)
* Résztvevői létszám, rendezvény időtartama, azok költségarányai
* Interregionális együttműködés lehetősége
* A támogatandó rendezvényhez kapcsolódó szakmai előzmények
* Várható szakmai hasznosulás
* Eddigi elszámolási és rendezvényszervezési tapasztalat

A pályázat elbírálásáról 2008. június 27-ig, kizárólag az adatlapon megadott e-mailen küldünk értesítést, de az eredményt közzétesszük az OKM, valamint a BI honlapján is. A pályázat körülményeinek kialakításában a 13/2008. (IV. 10.) OKM rendelet mérvadó.

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek