ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

Zöldövezet program - Városi zöldövezetek
Határidő:  2012. február 29.
Feltöltve:  2012. február 1., 15:14:48
Szakmai terület:  Környezetvédelem (8); Civilszféra (37)
Ország:  Románia
Forrás:  [repf.ro]

MOL România în colaborare cu Fundația pentru Parteneriat lansează ediția 2012 a programului „Spații verzi” –  program ce urmărește implicarea comunităților în proiecte de înființare, amenajare și reabilitare de spații verzi publice precum și educație ecologică în rândul comunității.

Programul este destinat organizațiilor neguvernamentale din România în parteneriat cu școli și/sau instituții publice din orașele/municipiile din România. Se pot solicita fonduri pentru înființarea și reabilitarea parcurilor publice, terenurilor de joacă, parcurilor școlilor pe baza principiilor mediu-protective, în scopul utilizării comunitare. Începând cu această ediție a programului se va pune accent pe creativitate prin activitățile de educație ecologică non-formală, desfășurate în grădinițe, școlii ori în comunitatea mai largă în cadrul căruia se desfășoară proiectul respectiv.

Suma disponibilă pentru anul 2012 este de 214.000 RON.

Suma maximă ce poate fi cerută este de 9.000 RON/ proiect.

În acest an pot fi trimise spre finanțare proiecte ale organizațiilor din toate orașele din România.

Data de lansare a ofertei de finanțare: 1 februarie 2012

Data limită de depunere a cererilor de finanțare: 29 februarie 2012, ora 16.00 (Cererile de finanțare trebuie să ajungă la sediul fundației  până la data de 29 februarie 2012, ora 16.00)

I. CONDIȚII  GENERALE

I.1. Procedura de prezentare a proiectelor spre finanțare

Proiectele se prezintă pe formularul standard  oferit de Fundația pentru Parteneriat. Organizația va respecta întocmai formularul standard.

 • Proiectele se vor prezenta în 3 exemplare tipărite – conform formularului tipizat, în limba română.
 • Proiectele trebuie să fie însoțite de următoarele anexe:

Expediate într-un singur exemplar:

 • statutul  organizației (copie);
 • înregistrarea juridică a organizației (copie);
 • acorduri scrise din partea organizațiilor/instituțiilor cu care se va colabora    pe parcursul derulării proiectului;
 • C.V.-ul coordonatorului de proiect;
 • C.V.-ul persoanei responsabile de educație ecologică;
 • acordul proprietarului de teren
 • lista materialelor folosite în cadrul activităților proiectului împreună cu oferte de preț (se va avea în vedere folosirea cu precădere a materialelor naturale, nedăunătoare mediului);

Expediate în 3 exemplare:

 • câteva fotografii relevante despre aria care va fi amenajată în cadrul proiectului;
 • planul de amenajare a spațiului verde (așa cum va arăta după implementarea proiectului)

Proiectele, împreună cu anexele, se vor expedia prin poștă sau prin curier sau pot fi depuse personal la adresa:

Fundația pentru Parteneriat

 Str. Arsenalului nr.13

530120 Miercurea-Ciuc

Județul Harghita

I.2. Obținerea formularelor

Modelele standard se trimit solicitanților prin e-mail sau pot fi descărcate de pe pagina web a companiei MOL România (www.molromania.ro) și a Fundației pentru Parteneriat (www.repf.ro).

I.3. Durata proiectelor propuse spre finanțare

Proiectele trebuie derulate într-o perioadă maximă de 4 luni (aprilie – august 2012).

Data de începere a proiectelor poate fi cel mai devreme: 15 aprilie 2012.

I.4. Condiții de eligibilitate a organizațiilor aplicante

Sunt eligibile pentru finanțare:

 • organizații autonome, non-partizane, fără scop lucrativ (non-profit), care funcționează în România conform Ordonanței de Guvern 26/2000;
 • filiale ale organizațiilor naționale, care funcționează în România conform Ordonanței de Guvern 26/2000, cu condiția să aibă cont separat în bancă și să aibă acordul conducerii organizației centrale.

NU sunt eligibile:

partidele politice și cultele religioase;

 • instituțiile publice, instituții de învățământ (grădinițe, școli, universități).                                                                                                   

I.5. Condiții de eligibilitate a proiectelor/activităților propuse spre finanțare

Activități eligibile:

 • Înființarea sau reabilitarea spațiului verde prin gazonare, plantări de flori, arbuști și arbori autohtone;
 • Activități de educație ecologică non-formală (în afara curriculei școlare) cu elemente creative, destinate comunităților locale – găsiți idei despre astfel de activități și exerciții pe pagina web a fundației: www.repf.ro (fișiere descărcabile)
 • Concursuri, expoziții, care au ca temă protecția mediului;
 • Reabilitarea cu materiale naturale sau mediu-protective a diferitelor elemente din spații publice, cum ar fi: terenuri de joacă, bănci, mese, echipamente de sport, suporturi de biciclete, stabilimente pentru odihnă;
 • Înființarea din materiale naturale a unor terenuri de joacă, suporturi de biciclete, bănci, mese, unelte de sport, stabilimente pentru odihnă în spații publice.
 • Curățirea spațiilor publice de recreere (parcuri, spații verzi);
 • Montarea și vopsirea coșurilor de gunoi; înființarea colectoarelor selective de deșeuri (numai în localități unde există servicii de colectare selectivă a deșeurilor);

Materiale pentru care pot fi solicitate fonduri:

 • Arbori și alte plante autohtone
 • Materiale necesare derulării activităților de educație ecologică
 • Vopsele (la elementele din parcurile publice)
 • Echipamente de curățenie (greblă, sapă, saci pentru colectarea deșeurilor, etc.) și materiale de curățire
 • Recipiente pentru colectarea deșeurilor (coșuri de gunoi/pubele pentru colectarea selectivă)
 • Mobilier pentru parcuri publice (bănci, mese, etc.) – maxim 30% din suma solicitată.

Proiecte/activități neeligibile:

 • proiectele sosite la sediul Fundației pentru Parteneriat după data limită;
 • proiectele care nu conțin toate anexele solicitate;
 • proiectele care sunt planificate pe o perioadă mai lungă de 4 luni;
 • proiectele la care bugetul nu respectă limitele prevăzute în îndrumarul programului (limita maximă a finanțării solicitate, limita minimă a contribuției proprii);
 • proiecte care nu se înscriu în obiectivele și componentele acestui program;
 • cereri de finanțări individuale (ex: burse, sponsorizări pentru călătorii), împrumuturi, proiecte și activități de cercetare științifică, investiții financiare.

I.6. Selecția proiectelor

Toate proiectele depuse vor primi un număr de înregistrare, care va fi comunicat organizației și va fi folosit în toată corespondența viitoare.

Organizațiile sau proiectele care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate vor fi respinse. 

Organizațiile, ale căror proiecte nu au fost selecționate, vor fi  informate în scris.

Nu se asumă sarcina înapoierii sau copierii documentelor primite. Vă sugerăm să păstrați propria copie a proiectului la organizație. Deasemenea, vor fi informate în scris organizațiile  ale căror proiecte au fost selecționate, menționând, după caz, condițiile solicitate în vederea semnării acordului de finanțare.

I.7. Condițiile de finanțare

Contribuția organizației solicitante la realizarea proiectului va fi de minim 20% din bugetul total al proiectului și poate fi parțial sau integral în fonduri și/sau în natură (ex: comunicații, cheltuieli legate de sediu, echipamentele puse la dispoziție pentru realizarea proiectelor, etc.).

Organizațiile beneficiare se vor angaja la prezentarea unor rapoarte pe formulare standard, în condițiile ce vor fi precizate în acordul de finanțare și vor permite evaluatorilor desemnați să aibă acces la documentele necesare. Proiectele vor fi monitorizate, inclusiv prin vizite la fața locului și evaluate de personalul  programului sau de specialiști/experți delegați.

În cazul în care  organizația primește fonduri pentru respectivul proiect și din alte surse, ea va prezenta finanțatorului un raport care să evidențieze aceste surse și sumele primite, separat de cele acordate de Fundația pentru Parteneriat. Materialele care sunt rezultatul unui proiect finanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL România, vor menționa numele finanțatorilor.

Fundația pentru Parteneriat și MOL România nu sunt răspunzătoare de eventualele pagube produse către terți, de organizații, în timpul desfășurării proiectelor finanțate de ele. Orice modificare față de acordul cu finanțatorul, apărută în cursul realizării proiectului, trebuie în prealabil aprobată în scris de finanțator.

I.8. Valoarea și modalitatea de plată a finanțărilor

Plata finanțării se va face în tranșe, conform condițiilor din contractul de finanțare, prin virament bancar în lei.

Plata se va face în felul următor:

 • 80% din suma aprobată după semnarea acordului de finanțare
 • 20% din suma aprobată după trimiterea raportului final

 

II. CRITERII DE SELECȚIE A CERERILOR DE FINANȚARE

II.1. Criterii de preselecție.

Proiecte care vor fi respinse la preselecție:

 • Proiecte incomplete sau în care nu s-au folosit formularele standard ale programului
 • Proiecte care nu includ anexele solicitate
 • Proiecte menționate anterior ca neeligibile sau depuse de organizații neeligibile
 • Proiecte care au depășit data limită de depunere a cererii de finanțare

Condițiile care trebuie să fie îndeplinite de cererile de finanțare:

 • Reabilitarea completă din punctul de vedere al protecției mediului a teritoriului pentru care s-a aplicat
 • Spațiul verde inclus în cererea de finanțare trebuie să fie unul compact, în interiorul localității
 • Zonele verzi  trebuie să fie spații publice
 • Spațiul selectat trebuie să se afle în una din orașele din România
 • Se vor utiliza doar produse ecologice (curățenie, vopsire) – după posibilități
 • Se vor include obligatoriu activități de educație ecologică non-formală
 • Activitățile se vor desfășura cu implicarea comunității în forma evenimentelor comunitare

II.2. Criterii propriu-zise de evaluare

a) Organizația și partenerii

 • Experiența solicitantului și a partenerilor acestuia în managementul de proiect, inclusiv capacitatea de a gestiona bugete
 • Existența partenerilor și nivelul de implicare al fiecăruia (descrierea clară a activităților desfășurate de fiecare partener)

b) Proiectul – relevanța, analiza situației, metodologie, rezultate

 • Proiectul răspunde scopului programului
 • Proiectul este creativ și inovativ
 • Proiectul răspunde unei nevoi reale - problema abordată este bine identificată, clar descrisă, fundamentată cu date și argumente convingătoare, iar grupul/ grupurile țintă sunt definite clar și cuantificate
 • Activitățile sunt  realiste și fezabile în corelație cu resursele proiectului
 • Planificarea coerentă a activităților (claritatea și fezabilitatea planului de acțiune al proiectului)
 • Formularea rezultatelor în termeni cuantificabili, măsurabili și verificabili și a indicatorilor cantitativi și calitativi
 • Modalitățile de promovare ale activităților proiectului sunt adecvate

c) Buget

 • Justificarea cheltuielilor propuse în relație cu rezultatele așteptate – (raport cost-eficiență).
 • Activitățile sunt realiste și rezonabil bugetate -  bugetul este suficient detailat                 

Premiul „Spațiu verde MOL”

La finalizarea programului, după evaluarea proiectelor implementate, MOL România va premia proiectul care a obținut cele mai spectaculoase rezultate. Premiul constă în acordarea unei sume egale cu finanțarea obținută în prealabil, pentru implementarea proiectului.

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek