ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

Programul „Spaţii verzi” - Arii Naturale Protejate
Határidő:  2009. február 18.
Feltöltve:  2008. december 11., 11:51:31
Szakmai terület:  Környezetvédelem (8)
Ország:  Románia
Forrás:  [http://www.epce.ro]

MOL România în colaborare cu Fundaţia pentru Parteneriat lansează o nouă componentă de finanţare, program ce urmăreşte promovarea şi popularizarea ariilor protejate din România cu scopul de a ridica nivelul de acceptare a acestora în rândul comunităţilor locale.

Programul este destinat organizaţiilor neguvernamentale din România custozi sau administratori de arii protejate şi organizaţiilor neguvernamentale cu expertiză în ceea ce priveşte tematica ariilor protejate (care lucrează în parteneriat cu administratori, custozi) în parteneriat cu şcoli şi/sau instituţii publice şi/sau administratori/custozi de arii naturale protejate din România.

Suma disponibilă pentru anul 2009 este echivalentul în lei a 100.000 EUR.
Suma maximă ce poate fi cerută este de 18.000 RON/ proiect.
Data de lansare a ofertei de finanţare: 10 decembrie 2008

Data limită de depunere a cererilor de finanţare: 18 FEBRUARIE 2009, ora 16.00 (Cererile de finanţare trebuie să ajungă la sediul fundaţiei până la data de 18 februarie 2009, ora 16.00)

I. CONDIŢII GENERALE

I.1. Procedura de prezentare a proiectelor spre finanţare
Proiectele se prezintă pe formularul standard oferit de Fundaţia pentru Parteneriat. Organizaţia va respecta întocmai formularul standard.
• Proiectele se vor prezenta în 3 exemplare tipărite – conform formularului tipizat, în limba română.
• Proiectele trebuie să fie însoţite de următoarele anexe:
- statutul organizaţiei (copie);
- înregistrarea juridică a organizaţiei (copie);
- acorduri scrise din partea organizaţiilor/instituţiilor cu care se va colabora pe parcursul derulării proiectului;
- contractul de custodie/administrare (copie) – în cazul în care există
- CV.-ul coordonatorului de proiect;

Anexele se vor expedia într-un singur exemplar.

• Proiectele, împreună cu anexele, se vor expedia prin poştă sau prin curier sau pot fi depuse personal la adresa:
Fundaţia pentru Parteneriat, Str. Arsenalului nr.13, 530120 Miercurea-Ciuc, Judeţul Harghita

I.2. Obţinerea formularelor
Modelele standard se trimit solicitanţilor prin poştă sau e-mail sau pot fi accesate prin pagina web a companiei MOL România (www.molromania.ro) şi a Fundaţiei pentru Parteneriat www.repf.ro .

I.3. Durata proiectelor propuse spre finanţare
Proiectele trebuie derulate într-o perioadă maximă de 7 luni (proiectel trebuie finalizate până la data de 30 octombrie 2009).

Data de începere a proiectelor poate fi cel mai devreme: 1 aprilie 2009.

I.4. Condiţii de eligibilitate ale aplicanţilor şi partenerilor

Sunt eligibile pentru finanţare:
• organizaţii autonome, non-partizane, fără scop lucrativ (non-profit), care funcţionează în România conform Ordonanţei de Guvern 26/2000
• filiale ale organizaţiilor naţionale, cu condiţia să aibă cont separat în bancă şi să aibă acordul conducerii organizaţiei centrale.

Parteneri eligibili:
• organizaţii autonome, non-partizane, fără scop lucrativ (non-profit), care funcţionează în România conform Ordonanţei de Guvern 26/2000
• administraţii ale parcurilor naţionale şi naturale
• instituţii de învăţământ
• administraţii locale, primării, Agenţii de Protecţia Mediului
• administratori de arii naturale protejate

NU sunt eligibile:

• partidele politice şi cultele religioase
• proiectele sosite la sediul Fundaţiei pentru Parteneriat după data limită;
• proiectele care nu conţin toate anexele cerute;
• proiectele care sunt planificate pe o perioadă mai lungă de 7 luni
• proiectele la care bugetul nu respectă limitele prevăzute în ghidul solicitantului (limita maximă a finanţării solicitate, limita minimă a contribuţiei propri).

I.5. Activităţi/ proiecte eligibile:
• Programe tip Junior Ranger – ONG-urile împreună cu administratorii (custozii) de arii protejate, implică elevii în programe de tip Junior Ranger. Aceste activităţi au ca scop implicarea tinerilor în activităţi de conservare a biodiversităţii şi de protejare a naturii în arii protejate.
• Ziua Ariei Protejate - Declararea unei zile din an – ziua ariei protejate respective – activităţi organizate cu ocazia acestei zile în comun cu comunităţiile adiacente ariei protejate – menite să promoveze aria protejată şi întreaga zonă ( ex. activităţi de conştientizare a importanţei biodiversităţii, a ariei respective, beneficiile pentru comunitate, târguri de produse locale, etc. )
• Crearea/Amenajarea unor centre de vizitare ale ariilor protejate -Înfiinţarea unor centre de vizitare (în clădiri aparţinând comunităţilor adiacente ariilor protejate), amenajarea unor expoziţii permanente în centre de vizitare deja existente în parcuri naţionale şi naturale sau alte arii protejate.
• Crearea/Amenajarea unor poteci tematice, interpretative
Înfiinţarea de poteci tematice, interpretative ce au diferite scopuri: de informare, de educaţie, de recreere, siguranţă şi conservarea resurselor naturale şi culturale. Potecile interpretative moderne nu oferă numai informaţii dar urmăresc conceptul de a-l implica activ pe observator într-un proces interactiv de învăţare şi experienţă în şi despre natură.
• Activităţi legate de Ziua Internaţională a Biodiversităţii – Cu ocazia acestei zile se organizează un şir de activităţi pe plan internaţional cu scopul de a implica cât mai multe persoane în identificarea şi evaluarea numărului de specii de plante şi animale într-o anumită zonă.
• Activităţi comune ale ONG-urilor/ administraţiilor/ custozilor de arii protejate şi şcolilor - (altele decât cele enumerate mai sus)

Proiecte/activităţi/costuri neeligibile:

• proiecte care nu se înscriu în obiectivele şi activităţile acestui program
• cereri de finanţări individuale (ex: burse, sponsorizări pentru călătorii)
• împrumuturi
• proiecte şi activităţi de cercetare ştiinţifică
• proiecte incomplete sau depuse de organizaţii neeligibile
• investiţii financiare
• cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate sau în curs de desfăşurare

I.6. Selecţia proiectelor

Toate proiectele depuse vor primi un număr de înregistrare, care va fi comunicat organizaţiei şi va fi folosit în toată corespondenţa viitoare.
Organizaţiile sau proiectele care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate vor fi respinse.
Organizaţiile, ale căror proiecte nu au fost selecţionate, vor fi informate în scris.
Nu se asumă sarcina înapoierii sau copierii documentelor primite. Vă sugerăm să păstraţi propria copie a proiectului la organizaţie. Deasemenea, vor fi informate în scris organizaţiile ale căror proiecte au fost selecţionate, menţionând, după caz, condiţiile solicitate în vederea semnării acordului de finanţare.

I.7. Condiţiile de finanţare

Contribuţia organizaţiei solicitante la realizarea proiectului va fi de minim 20% din bugetul total al proiectului şi poate fi parţial sau integral în fonduri şi/sau în natură (ex: muncă voluntară, comunicaţii, cheltuieli legate de sediu, echipamentele puse la dispoziţie pentru realizarea proiectelor, etc.).
Organizaţiile beneficiare se vor angaja la prezentarea unor rapoarte pe formulare standard, în condiţiile ce vor fi precizate în acordul de finanţare şi vor permite evaluatorilor desemnaţi să aibă acces la documentele necesare. Proiectele vor fi monitorizate, inclusiv prin vizite la faţa locului şi evaluate de personalul programului sau de specialişti/experţi delegaţi.
Dacă organizaţia primeşte fonduri pentru respectivul proiect şi din alte surse, ea va prezenta finanţatorului un raport care să evidenţieze aceste surse şi sumele primite, separat de cele acordate de Fundaţia pentru Parteneriat. Materialele care sunt rezultatul unui proiect finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România, vor menţiona numele finanţatorilor.
Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România nu sunt răspunzătoare de eventualele pagube produse către terţi, de organizaţii, în timpul desfăşurării proiectelor finanţate de ele. Orice modificare faţă de acordul cu finanţatorul, apărută în cursul realizării proiectului, trebuie în prealabil aprobată în scris de finanţator.

I.8. Valoarea şi modalitatea de plată a finanţărilor

Plata finanţării se va face în tranşe, conform condiţiilor din contractul de finanţare, prin virament bancar în lei.
Plata se va face în felul următor:
- 50% din suma aprobată după semnarea acordului de finanţare
- 40% din suma aprobată după trimiterea raportului intermediar
- 10% din suma aprobată după trimiterea raportului final

II. CRITERII DE SELECŢIE A CERERILOR DE FINANŢARE

II.1. Criterii de preselecţie
Proiecte care vor fi respinse la preselecţie:
• Proiecte incomplete, scrise neciteţ sau care nu au folosit formularele standard ale programului
• Proiecte care nu includ anexele solicitate
• Proiecte menţionate anterior ca neeligibile sau depuse de organizaţii neeligibile
• Proiecte care nu sunt relevante pentru obiectivul general al Programului „Arii Protejate pentru Viitor”
• Proiecte care au depăşit data limită de depunere a cererii de finanţare

Condiţiile care trebuie să fie îndeplinite de cererile de finanţare:
• Se va concentra la o singură arie protejată sau la o reţea de arii protejate dintr-o regiune
• Administratorul/ custodele trebuie să fie de acord cu activităţile ce se vor întreprinde în aria respectivă

II.2. Criterii propriu-zise de evaluare

a) Valoarea proiectului
Impactul proiectului
- nr. de persoane implicate în implementare
- viabilitatea rezultatelor proiectului

Concepţia proiectului
- exemplaritate/replicabilitate
- caracter novator
- adecvarea la nevoile reale
- parteneriat cu alte organizaţii, instituţii
- contribuie la îmbunătăţirea mediului înconjurător

b) Prezentarea şi administrarea proiectului
- raport buget/activităţi
- adecvarea metode/obiective
- metodologie de monitorizare şi evaluare

c) Mobilizarea de resurse locale pentru îndeplinirea obiectivelor (fonduri, materiale, etc.)

Mai multe informatii: http://www.epce.ro/scoli.htm

Documente necesare:

- Formular

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek