ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

Pályázati felhívás a közös agrárpolitikára (KAP) vonatkozó tájékoztatási tevékenységek támogatása
Pályáztató:  Európai Bizottság
Határidő:  2012. október 31.
Feltöltve:  2012. augusztus 8., 11:32:20
Szakmai terület:  Mezőgazdaság (7); EU-integráció segítése (15)
Ország:  Magyarország; Románia
Forrás:  [http://ec.europa.eu]

1. Bevezetés

E pályázati felhívás alapja a közös agrárpolitikára vonatkozó tájékoztatási tevékenységekről szóló, 2000. április 17-i 814/2000/EK tanácsi rendelet, amely meghatározza azoknak a tájékoztatási tevékenységeknek a típusát és tartalmát, amelyek végrehajtásához uniós társfinanszírozás nyújtható. Az 1820/2004/EK bizottsági rendelettel módosított 2208/2002/EK bizottsági rendelet megállapítja a 814/2000/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályait.

Ez a pályázati felhívás a 814/2000/EK tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatási tevékenységeknek a 2013. évi költségvetési előirányzatok terhére történő finanszírozására irányul és (az előkészítést, a végrehajtást, a nyomon követést és az értékelést is beleértve) a 2013. március 1. és 2014. február 28. között végrehajtandó tájékoztatási tevékenységekre vonatkozik.

A tájékoztatási tevékenység olyan tájékoztatási események önálló és koherens együttese, amelyek megszervezésére egyetlen költségvetés keretében kerül sor.
A 2208/2002/EK bizottsági rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározottak szerint erre a pályázati felhívásra csak olyan jogi személyek jelentkezhetnek, amelyeket valamely tagállamban már legalább két évvel a pályázat benyújtását megelőzően jogszerűen létrehoztak.

E pályázati felhívásra irányadó továbbá az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet, valamint az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet. 

2. A 2013. évi prioritások és tevékenységtípusok

2.1. Prioritások

A 2013. év meghatározó lesz az új közös agrárpolitikáról folytatott megbeszélések szempontjából.

Kiemelt téma

E pályázati felhívás kiemelt témája általában a KAP és különösen a szakpolitikára vonatkozóan javasolt reformok.

E kiemelt téma keretében a javasolt projekteknek a következő célokra kell irányulniuk:

 • a KAP-ra vonatkozó ismeretek gyarapítása a nyilvánosság körében, különösen a reformjavaslatokkal összefüggésben,
 • a KAP által az Európa 2020 stratégiában előirányzott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés megvalósításában játszott szerep bemutatása,
 • a közös agrárpolitikának az európai polgárok egészséges és jó minőségű élelmiszerekkel való ellátásához, a környezet megőrzéséhez és az uniós vidéki területek fejlesztésének elősegítéséhez való hozzájárulására vonatkozó ismeretek gyarapítása,
 • a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés által társadalmunkban betöltött szerep iránti érdeklődés fokozása a nyilvánosság körében a mezőgazdaság sokrétű feladatainak népszerűsítése révén, valamint annak bemutatása, hogy hogyan járul hozzá a KAP e feladatok ellátásához az Európai Unióban a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés támogatásán keresztül.

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) erőteljesen ösztönzi a különböző érdekelt felek között tagállami és európai szinten megvalósuló együttműködést.

Kiemelt tevékenységek

A Bizottság kiemelten kezeli a várhatóan jelentős hatást gyakorló, úttörőnek minősülő és kreatív tagállami, illetve uniós szintű projekteket.

A Bizottság elsőbbséget biztosít ezenkívül az európai szinten, hivatalosan vagy nem hivatalosan létrehozott hálózatok által javasolt tájékoztatási tevékenységeknek, valamint az ilyen hálózatok létrehozását és/vagy fejlesztését magában foglaló tájékoztatási tevékenységeknek.

2.2. A tájékoztatási tevékenységek típusai

A Bizottság e pályázati felhívás keretében az integrált tömegkommunikációs tevékenységek következő két típusát szándékozik támogatni:

 • nemzeti szinten, számos különböző partner összefogásával megvalósuló nagyszabású közös projektek,
 • európai szinten, a hatás növelése érdekében a lehető legtöbb tagállamban folytatott tevékenységek.

Ezek az integrált kommunikációs kampányok a különféle kommunikációs eszközök lehető legjobban összeállított együttesére épülnek az előzetesen meghatározott célkitűzések megvalósítása és a nyilvánosság lehető legszélesebb körének megszólítása érdekében.

Az integrált kommunikációs kampányoknak jelentős hatást kell kifejteniük, amelynek objektív módon ellenőrizhető külső és belső mutatók segítségével mérhetőnek kell lennie; az alkalmazott mutatókat konkrét, mérhető, teljesíthető, releváns és határidőhöz kötött kritériumok figyelembevételével kell meghatározni.

A különféle tevékenységeknek kapcsolódniuk kell egymáshoz és egyértelműeknek kell lenniük a fogalmi megközelítés és az elérendő célok tekintetében. Az ütemtervnek összhangban kell állnia a projekt céljaival és reálisnak kell lennie.

A kampányoknak az alább (a teljesség igénye nélkül) felsorolt kommunikációs tevékenységek, illetve eszközök közül többet is magukban kell foglalniuk:

 • multimédiás vagy audiovizuális anyagok összeállítása és terjesztése,
 • nyomtatott anyagok (kiadványok, poszterek stb.) összeállítása és terjesztése,
 • internetes és közösségi hálózatokhoz kapcsolódó eszközök létrehozása,
 • médiaesemények,
 • konferenciák, szemináriumok és műhelyek,
 • „farm a városban” típusú események, amelyek segítenek megvilágítani a városi lakosság számára a mezőgazdaság jelentőségét,
 • „nyitott kapuk” típusú események, amelyek célja, hogy megismertessék a polgárokkal a mezőgazdaság szerepét,
 • helyhez kötött vagy vándorkiállítások, illetve információs pontok.

2.3. Célcsoportok

Általában a nyilvánosság (külön hangsúlyt helyezve a városi fiatalságra), a média, a civil társadalom és a vidéki ágazat főbb szereplői.

3. Időtartam és költségvetés

Ez a pályázati felhívás (az előkészítést, a végrehajtást, a nyomon követést és az értékelést is beleértve) a 2013. március 1. és 2014. február 28. között végrehajtandó tájékoztatási tevékenységekre vonatkozik).

A pályázati felhívás keretében végrehajtandó tájékoztatási tevékenységek céljára elkülönített teljes pénzügyi keret 3 000 000 EUR. Ez az összeg azon pályázatok között kerül felosztásra, amelyek számára az értékelő bizottság az I. mellékletben megállapított értékelési kritériumok alapján a legtöbb pontot ítéli oda, és amelyek a III. mellékletben meghatározott kiválasztási, kizárási és támogathatósági kritériumok mindegyikét figyelembe véve megfelelőnek bizonyulnak. A Bizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy a fent említett teljes odaítélendő összeget csökkentse, amennyiben a pályázatok minősége nem kielégítő.

A Bizottságtól igényelt támogatás teljes összege a 2.2. pontban említett tájékoztatási tevékenységekre vonatkozó egyes támogatási megállapodások esetében 100 000 EUR és 500 000 EUR között lehet (beleértve a személyzeti költségekre vonatkozó átalányösszeget is).

A Bizottság által a kiválasztott pályázatok megvalósításához biztosított pénzügyi hozzájárulás mértéke legfeljebb a teljes támogatható költség 50 %-áig terjedhet (v. ö. a költségvetés elkészítéséről szóló IV. melléklettel). A teljes támogatható költség nem foglalja magában a személyzeti költségeket. A személyzeti költségek fedezése egy külön átalányösszegből történik, amely legfeljebb 10 000 EUR azon tevékenységek esetében, amelyek teljes támogatható költsége (a személyzeti költségekre vonatkozó átalányösszeg nélkül) kevesebb, mint 400 000 EUR, és legfeljebb 25 000 EUR azon tevékenységeknél, amelyek teljes támogatható költsége (a személyzeti költségekre vonatkozó átalányösszeg nélkül) 400 000 EUR és 950 000 EUR között van.

A rendkívüli érdekeket szolgáló tájékoztatási tevékenységek esetében a pályázónak a pályázatban feltüntetett kérésére a bizottsági hozzájárulás százalékos aránya akár a 75 %-ot is elérheti.

Valamely tájékoztatási tevékenység akkor minősül a 2208/2002/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerinti rendkívüli érdekeket szolgáló tevékenységnek, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

 1. a tevékenységhez olyan terjesztési terv tartozik, amely biztosítja, hogy a tájékoztatás a lehető legszélesebb – legalább három tagállam lakosságát képviselő – közönséghez jusson el, és amelynek várt (ex-ante) és ténylegesen elért (ex-post) eredményei kielégítő külső bizonyítékokkal (konkrét, mérhető, teljesíthető, releváns és határidőhöz kötött kritériumok figyelembevételével meghatározott, külsőleg ellenőrzött objektív mutatókkal) igazolhatók;
 2. a tevékenységben érintett minden egyes tagállamban legalább egy nemzeti társszervező részt vesz a végrehajtásban;
 3. az adott tevékenység az értékelő bizottságtól (a továbbiakban: a bizottság) az I. mellékletben ismertetett értékelési kritériumokra adható 100 pontból legalább 75-öt kapott.

Az e pályázati felhívás alapján támogatásban részesülő tájékoztatási tevékenységek esetében nincs mód előfinanszírozásra. A kedvezményezett időközi szakmai és pénzügyi jelentés benyújtása ellenében kérheti időközi kifizetés teljesítését. Az időközi kifizetés összege nem haladhatja meg a támogatási megállapodásban szereplő, a személyzeti költségeket nem tartalmazó teljes összeg 30 %-át. A szóban forgó összeg meghatározása a végrehajtás alatt álló tevékenység, valamint a ténylegesen felmerülő, az időközi pénzügyi elszámolásban feltüntetett és a Bizottság által jóváhagyott támogatható költségek alapján történik, a támogatási megállapodásban rögzített társfinanszírozási arány alkalmazásával. A személyzeti költségek fedezésére szánt átalányösszeg folyósítására csak a végső kifizetés keretében kerül sor.

Egy adott pályázat kiválasztása nem kötelezi a Bizottságot a pályázó által igényelt teljes összeg odaítélésére. Az odaítélt támogatás összege semmilyen esetben sem haladhatja meg az igényelt összeget. Nem támogathatóak az olyan tevékenységek, amelyek az Európai Unió általi egyéb finanszírozásban részesülnek.

4. A pályázatok benyújtásával kapcsolatos általános utasítások

4.1. A pályázat elkészítésének módja

Az egyes pályázók költségvetési évenként csak egy tájékoztatási tevékenységre adhatnak be pályázatot.

A pályázatokat az alábbi internetcímen elérhető megfelelő űrlapokon kell elkészíteni: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for- information-measures/
A pályázatot az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén kell elkészíteni. A pályázatok késlekedés nélküli elbírálásának elősegítése érdekében azonban ajánlott azokat angolul vagy franciául beadni, vagy ha ez nem lehetséges, mellékelni legalább a javasolt tevékenység részletes leírásának (3. űrlap) angol vagy francia fordítását.

A pályázatnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat, amelyek mintái megtalálhatók a fent említett internetcímen:

 • a pályázó szervezet aláírásra jogosult képviselője által aláírt, a támogatás igénylésére vonatkozó levél, amely tartalmazza a javasolt tájékoztatási tevékenység címét és az igényelt összeget. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a levélben kérelmezett támogatási összegnek meg kell egyeznie a bevételek feltüntetésére szolgáló költségvetési táblázatban szereplő európai uniós társfinanszírozási összeggel (g. és h. pont),
 • az 1. űrlap (A pályázó adatai), a 2. űrlap (A társszervezők adatai – amennyiben vannak ilyenek) és a 3. űrlap (A tájékoztatási tevékenység részletes leírása). Ha valamely kérdés nem alkalmazható a javasolt tájékoztatási tevékenységre, a „nem alkalmazandó” szöveget vagy az „n/a” jelölést kell beírni. Csak az ezeken az űrlapokon benyújtott pályázatok érvényesek. A fentiekkel megegyezően, amennyiben a 2. űrlap nem alkalmazható a javasolt tevékenységre, tüntesse fel az „n/a” jelölést a szóban forgó űrlap első oldalán,
 • a javasolt tájékoztatási tevékenységre vonatkozó, megfelelően kitöltött, a pályázó szervezet aláírásra jogosult képviselője által aláírt és keltezett költségvetés (amely egy-egy részletezett, a kiadások, illetve a bevételek feltüntetésére szolgáló, egymással egyenlegben lévő táblázatból áll),
 • a II. mellékletben felsorolt valamennyi további dokumentum.

4.2. A pályázat benyújtásának határideje és a beküldési cím

A pályázóknak legkésőbb 2012. október 31-ig, tértivevényes ajánlott küldeményként kell elküldeniük teljes pályázatuk egy papíralapú példányát (a feladás időpontját a borítékon található postabélyegző igazolja) az alábbi címre:
 

European Commission
Unit AGRI. K.1.
Call for proposals 2012/C 223/04
Attn. Angela Filote
L130 4/148A
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

A pályázatokat olyan lezárt borítékban vagy kartondobozban kell benyújtani, amelyet egy második lezárt borítékban vagy kartondobozban helyeztek el. A belső borítékon vagy kartondobozon a pályázati felhívásban megnevezett címzett szervezeti egység nevén kívül fel kell tüntetni aCall for proposals — Not to be opened by the mail service” („Pályázati felhívás – a postaszolgálat nem bonthatja fel”) megjegyzést. Öntapadós borítékok használata esetén azokat ragasztószalaggal le kell zárni, és a feladónak úgy kell aláírnia, hogy aláírása érintse a ragasztószalagot és a borítékot is.

Mivel a Bizottság szolgálatai valamennyi beérkező dokumentumot oldalanként beszkennelnek, felkérjük a pályázókat, hogy a támogatásigénylő levél és a hozzá tartozó mellékletek lapjait ne tűzzék össze. Környezetvédelmi megfontolásból kérjük továbbá a pályázókat, hogy pályázatukat lehetőleg újrahasznosított papíron, a lap mindkét oldalára nyomtatva készítsék el.

Ezzel egyidejűleg, legkésőbb 2012. október 31-én (brüsszeli idő szerint) 24.00 óráig a pályázóknak e-mail útján el kell juttatniuk pályázatuk elektronikus példányát – amely legalább a támogatás igénylésére vonatkozó levelet, az 1., a 2. és a 3. űrlapot és a költségvetést tartalmazza – az alábbi címre:

AGRI-GRANTS-APPLICATIONS-ONLY@ec.europa.eu

A pályázók felelősek azért, hogy a papíron és elektronikus formában benyújtott pályázataik egymással megegyezőek és hiánytalanok legyenek, valamint a megadott határidőig elküldjék azokat. A határidő lejárta után elküldött pályázatokat (legyen szó akár a papíron, akár az elektronikus formában benyújtott változatról) a Bizottság elutasítja. Amennyiben eltérés mutatkozik az elektronikus és a papíralapú változat között, minden esetben a papíralapú változatban szereplő információk az irányadók.

A pályázati felhívással kapcsolatban az AGRI-GRANTS@ec. europa.eu e-mail címen kérhető felvilágosítás legkésőbb 2012. október 17-ig. Az Európai Bizottság az említett időpont után beérkező kérdésekre nem köteles válaszolni.

A válaszadási határidő 2012. október 24. A pályázók közötti egyenlő bánásmód biztosítása érdekében az Európai Bizottság nem adhat előzetes véleményt a pályázó, a tájékoztatási tevékenység, illetve az abban foglalt fellépések támogathatóságáról. Azok a kérdések, amelyek a többi pályázó számára is relevánsak lehetnek, valamint az e kérdésekre adott válaszok közzétételre kerülnek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság internetes oldalán, a „Gyakran feltett kérdések a támogatási kérelem elkészítésével kapcsolatban” című szakaszban: 

5. Eljárás és ütemezés

5.1. A pályázatok átvétele és nyilvántartásba vétele

A Bizottság nyilvántartásba veszi a beérkező pályázatokat, amelyek kézhezvételéről elektronikus levélben, a pályázathoz rendelt azonosítószám megjelölésével, a beadási határidőtől számított 15 munkanapon belül visszaigazolást küld.

5.2. A pályázatok értékelése az értékelési kritériumok alapján

Az értékelő bizottság ebben a szakaszban az I. mellékletben ismertetett értékelési kritériumok (a továbbiakban: az értékelési kritériumok) alapján értékeli a pályázatokat. Csak azok a pályázatok bocsáthatók tovább az értékelés következő fordulójába, amelyek ebben a fordulóban az elérhető 100-ból összesen legalább 60 pontot érnek el, valamint minden egyes kritérium esetében a maximális pontszám legalább 50 %-át teljesítik. 

A bizottság elutasítja azokat a pályázatokat, amelyek az elérhető 100 pontból 60 pontnál kevesebbet kaptak, illetőleg azokat, amelyek a különböző kritériumok bármelyike esetében az elérhető pontszám 50 %-ánál kevesebbet értek el.

Megjegyzendő, hogy amennyiben egy adott kritérium értékelése a pályázat elutasításához vezet, mivel a szóban forgó kritérium tekintetében a pályázat nem kapta meg az elérhető pontszám legalább 50 %-át, az értékelő bizottság a következő kritériumot már nem értékeli.

Önmagában az a tény azonban, hogy egy pályázat az elérhető 100-ból 60 pontot elért, nem garantálja, hogy az adott tájékoztatási tevékenység biztosan támogatást fog kapni. A Bizottság a kiválasztott pályázatok száma és a rendelkezésre álló költségvetési források függvényében felemelheti az elérendő minimális pontszámot.

5.3. A pályázatok vizsgálata a kiválasztási, a támogathatósági és a kizárási kritériumok alapján

Az első szakaszon sikeresen túljutó pályázók vonatkozásában további vizsgálatokra kerül sor a kiválasztási, a kizárási és a támogathatósági kritériumok alapján.
Egy ad hoc értékelő bizottság a II. mellékletben előírt dokumentumokra támaszkodva megvizsgálja, hogy teljesülnek-e a kiválasztási, a kizárási és a támogathatósági kritériumok a pályázatok vonatkozásában.
 

5.3.1. Kiválasztási kritériumok – a pályázók szakmai és pénzügyi alkalmassága

Az ad hoc bizottság ebben a szakaszban a rendelkezésre bocsátott információk alapján és a III. melléklet 1. pontjában (Kiválasztási kritériumok) ismertetett kritériumok szerint megvizsgálja a támogatható pályázók szakmai és pénzügyi alkalmasságát. A bizottság már csak azokat a pályázókat értékeli a kizárási és a támogathatósági kritériumok szempontjából, amelyek sikeresen túljutottak ezen a szakaszon.
 

5.3.2. Kizárási kritériumok

Az ad hoc értékelő bizottság megvizsgálja, hogy teljesülnek-e a kizárási kritériumok. Minden olyan pályázó, amely esetében az eljárás idején fennáll a III. melléklet 2. pontjában (Kizárási kritériumok) ismertetett helyzetek valamelyike, kizárásra kerül a pályázati eljárásból; e pályázók pályázatait a bizottság a támogathatósági kritériumok szempontjából már nem értékeli.
 

5.3.3. Támogathatósági kritériumok

Az ad hoc bizottság ebben a szakaszban a benyújtott dokumentumok alapján és a III. melléklet 3. pontjában (Támogathatósági kritériumok) ismertetett kritériumok szerint megvizsgálja a pályázók és a pályázatok támogathatóságát.

5.4. A támogatás odaítélése

Az odaítélési folyamat végén, a támogatás odaítéléséről szóló bizottsági határozat megszületését követően a Bizottság a nyertes pályázóval támogatási megállapodást köt (ennek mintája elérhető az e pályázati felhívás 4.1. pontjában említett internetcímen). A megállapodás tartalmazza a finanszírozás feltételeit és euróban meghatározott összegét, mely utóbbi a pályázatban igényelt összegnél alacsonyabb is lehet. Amennyiben a pályázatban számítási hibák, a maximális támogatható összegeket meghaladó költségek, nem támogathatónak vagy nem reálisnak ítélt költségek szerepelnek, a Bizottság további pontosításokat kérhet és szükség esetén kiigazíthatja a költségvetést. Ha a kiigazítás eredményeként a teljes költség összege megemelkedik, a Bizottságtól igényelt összeg változatlan marad, és a pályázó hozzájárulása a megfelelő összeggel megnövekszik. Az Európai Bizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázótól további bizonyítékokat és – szükség esetén – igazoló dokumentumokat kérjen (például közvetítéssel, reklámozással, audiovizuális alkotásokkal kapcsolatos megállapodásokhoz kapcsolódó iratokat stb.). Amennyiben ezen ellenőrzések eredményeként hamis nyilatkozatra derül fény, a Bizottság dönthet úgy, hogy elutasítja a pályázatot. Ezért a pályázónak érdekében áll, hogy helytálló információkat, valamint reális és költséghatékony költségvetést szerepeltessen a pályázatban.

Ha a pályázat bármelyik fordulóban elutasításra kerül, a Bizottság erről az odaítélési folyamat végén írásban értesíti a pályázókat, megjelölve az elutasítás indokait.
Az odaítélési folyamat a tervek szerint 2013 januárjának végén zárul le. A Bizottság szolgálatai az odaítélésre vonatkozó határozat meghozatala előtt nem nyújthatnak tájékoztatást a pályázóknak a pályázatok értékelési folyamatának állapotáról. Ezért kérjük a pályázókat, hogy a fent említett időpontot megelőzően a pályázatok eredményével kapcsolatos kérdésekkel sem telefonon, sem írásban ne keressék a Bizottságot.

A pályázónak értesítenie kell az Európai Bizottságot a pályázat benyújtása és a megállapodás aláírása között bekövetkező mindennemű változásról (jogállás, törvényes képviselő, jogi elmarasztalás stb.). Az Európai Bizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy megtagadja a támogatást, ha a pályázó elmulasztja az ilyen információk bejelentését, illetve ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a szóban forgó információ megkérdőjelezheti a pályázat elfogadhatóságát.

6. Promóció

6.1. A kedvezményezett felelősségi köre

A kedvezményezetteknek valamennyi fellépés tekintetében szerződéses kötelezettséget kell vállalniuk arra vonatkozóan, hogy minden alkalmas módon és a támogatási megállapodásban megállapított feltételekkel összhangban gondoskodnak arról, hogy a tevékenységgel kapcsolatos minden közleményben, kiadványban vagy promóciós anyagban a tevékenység teljes ideje alatt szerepeljen, hogy az Európai Unió pénzügyi támogatást nyújt a megvalósításhoz.

A kedvezményezett valamennyi közleményének vagy kiadványának – formájától és a hordozótól függetlenül – tartalmaznia kell továbbá, hogy annak tartalmáért a szerzőt kizárólagos felelősség terheli, és hogy a közlemény vagy kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi a Bizottság hivatalos álláspontját.

A nyilvánosság tájékoztatására irányuló ezen intézkedésekről a szakmai végrehajtási jelentésekben tanúságot kell tenni. Az uniós logó mintája letölthető a következő internetes címről: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_hu.htm. A logót ki kell egészítenie „Az Európai Unió által támogatott projekt” feliratnak.

Ha a kedvezményezett szervezet nem teljesíti a fent említett kötelezettségeket, a Bizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett tájékoztatási tevékenységre odaítélt összeget csökkentse vagy a támogatás kifizetését a teljes összegre vonatkozóan megtagadja.

7. A személyes adatok védelme

Az Európai Bizottság garantálja, hogy a pályázatban feltüntetett valamennyi személyes adatot a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 1 ) előírtak szerint kezeli. Ez vonatkozik különösen az ilyen adatok bizalmasságára és biztonságára.

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek